Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Szerződési feltételek, tájékoztató székhelyszolgáltatásra


 

 1. Társaságunk a székhely szolgáltatási tevékenységét az 2006. évi V. törvény alapján végzi, mely szerint minden vállalkozásnak rendelkezni kell székhellyel, a székhely a vállakozás irodája, hivatalos levelezési címe és mint ilyen a vállakozás hivatlaos üzleti küldeményeinek átvételi helye is egyben. A központi ügyintézés helye azonban eltérő lehet a székhelytől. A központi ügyintézés helye az a hely, ahol a társaság ténylegesen végzi tevékenységét.

  A központi ügyintézés fogalmát a törvény - érthető módon - annak szubjektivitása miatt nem definiálja, hiszen ez jelentheti az egyszerűbb dolgoktól kezdve (pl. posta, üzenetek, stb.) az egészen összetett és teljes körű ügyvitel összességét is. Az adott vállalkozás fejlettségi fokától és jellegétől és igényeitől függően ezért annak elbírálása, hogy az adott cégnek az általunk nyújtott szolgáltatások - és itt beleértve a törvényességi szempontot is - megfelelők-e, az adott vállalkozás feladata ill. felelőssége. Az elit Group 2000 Kft a NAV-nál regisztrált székhelyszolgáltató társaság. Tevékenységünk nem tartozik 49/2007 (XI.14) IRM rendelet alá.

  A Cégtörvény vonatkozó rendelkezései szerint telephely illetve fióktelep a gazdasági tevékenység kifejtésének a helye. Több éves tapasztaltunk alapján ezúton is javasoljuk, hogy azon társaságok, amelyek gazdasági tevékenységéhez telephely illetve fióktelep célszerű vagy szükséges, (minél előbb) létesítsenek megfelelő telephelyet illetve fióktelepet, ugyanis ennek hiánya esetén a NAV azt vélelmezheti az adott cégről, hogy az nem végez tényleges gazdasági tevékenységet. Ezt a vélelmet erősítheti az a tény, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás keretében lényegében csak részben van lehetőség a székhelyen történő gazdasági tevékenység végzésére. Kérjük, olvassák el a Gt. és Ct. ide vonatkozó rendelkezéseit, melyen a Letöltések menüpont alatt találnak meg!

 2. Társaságunk budapesti belvárosi irodájában egyszerre több cégnek is biztosít székhelyet egyidejűleg, ezért bizonyos szolgáltatások igénybevételét előre kell jelezni, mert ütemeznünk kell az időpontokat a zavartalan tevékenység érdekében. A bejelentés elmulasztásából erdő kellemetlen helyzetekért társaságunk nem vállal felelősséget.

  Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben az adott vállalkozás nem használja ki a szerződési csomagban foglalt szolgáltatásokat, az a szolgáltatási díjat nem csökkenti. Minden vállalkozás maga dönti el, mennyire használja ki az Elit Group 2000 Kft szolgáltatási csomagjait, azonban az adott csomagokban foglalt szolgáltatások túllépése esetén a mindenkori díjjegyzékben foglalt díjakat számítjuk fel ügyfeleinknek. Kérjük töltse le vagy kérje irodánktól a részletes díjjegyzéket.

  Szerződéskötéskor a választott szolgáltatási csomag díjának megfelelően 3 (három) havi kauciót és 6 (hat) havi szolgáltatási díjat kell előre fizetni. A díjak minden esetben előre fizetendők, minden fél év elején. Részhónap esetén egész havi díjat számlázunk, azaz minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül a számlázás tekintetében. Az újabb fél éves díj megfizetéséről szóló számlát az esedékes hónap elsején állítjuk ki, melyet vagy készpénzben a helyszínen vagy 8 napon belül átutalással kell megfizetni. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számítunk fel, egy hónap késedelembe esés esetén pedig az Elit Group 2000 Kft. jogosult a szerződés felbontására és az addig felmerűlt költségeit a kaucióból levonni.

  Amennyiben a szerződés a megbízó szerződésbeli kötelezettségének elmulasztásából eredően kerül felbontásra, arról az Elit Group 2000 Kft. kizárólag e-mailben értesíti ügyfelét, az általa megadott elérhetőségi címen. Minden egyes vállalkozás saját felelőssége, hogy a rendelkezésre állási díjat időben fizesse, mert csak így biztosítható a társaság székhelyének folyamatos zavarmentes fenntartása. A gazdasági törvény szerint egy vállalkozásnak folyamatosan székhellyel kell rendelkezni. Egy esetleges szerződésbontás esetén a vállalkozás felelőssége az új székhely bejelentése valamint postai küldeményeinek részére történő kézbesítésének megoldása. Szerződésbontást követően az Elit Group 2000 Kft a társaság részére beérkező leveleket visszaküldi a feladónak. A visszaküldésből eredő jogi helyzetben a feladó kérheti a cégbíróságot, hogy törvényességi felügyeleti eljárás keretén belül állíttassa helyre a társaság rendes működését. A felügyeleti eljárás lefolytatását követően, annak eredménytelensége esetén a Cégbíróség szankcionálhatja a szabálytalanségot és kezdeményezheti a társaság cégbírósági nyilvántartásból való törlését.

 1. Minden társaságnak székhelyén kötelező a cégtábla elhelyezése. Az Elit Group 2000 Kft. szolgáltatása keretében a cégtábla elhelyezésére alkalmas felületet biztosít minden érvényes szerződéssel rendelkező ügyfeleinek. Egyedi cégtábla elhelyezésére is van lehetőség, azonban ebben az esetben a cégtábla megrendelését az Elit Group 2000 Kft-vel egyeztetve kell megtenni. Az egyedi cégtábla megrendelése ebben az esetben a megbízó feladata és egyben kötelezettsége is.

 2. Amennyiben a megrendelő általi szerződésszegésből adódóan a szerződés megszűnik az Elit Group 2000 Kft már csak egy újabb szerződés keretein belül köt új szerződést. Amennyiben az Elit Group 2000 Kft a vállalkozást megfelelőnek találja egy újabb szerződés megkötésére, az új szerződéskötési eljárás szabályai szerint történik szerződéskötés.

 3. Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy társaságunk tiszteletben tartja a magyar hatályos törvényeket és azt magára nézve kötelező erejünek fogadja el. Az Elit Group 2000 Kft fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben egyes vállalkozásokat a nyilvános cégadatok illetve céginformációk alapján leinformáljon valamint a vállalkozást a vállalkozás képviselőjének beleegyezése mellett adott esetben megvizsgálja. Az Elit Group 2000 Kft fenntartja magának a jogot arra is, hogy jelentős tartozást felhalmozott cégek esetében egyoldalúan minden indok nélkül a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondja, mihelyst az információ birtokába jutott. Jelentős tartozást felhalmozott cégekkel székhely-szolgáltatási szerződést sajnálatos módon nem áll módunkban kötni.

 4. Társaságunk a választott szolgáltatási csomagokban foglalt szolgáltatásokat a szolgáltatási díj megfizetése mellett díjmentesen biztosítja. A szolgáltatási csomagokban nem foglalt szolgáltatásokat társaságunk nem szolgáltatja, azonban az ügyfél kérésére az igénybe vehető. Az esetleges igénybevétel esetén a mindenkori díjjegyzékben foglalt díjak kerülnek felszámításra, oly módon hogy csak a ténylegesen kért szolgáltatások kerülnek felszámításra. A igénybe vett szolgáltatásokról, (telefonhívás, fax küldés stb. egyéb értékemelő szolgáltatások) társaságunk részletes nyilvántartást vezet melynek alapján minden hónap végén számlát állít ki. A részletes nyilvántartás az ügyfél kérésére megtekinthető.

 5. Díjcsomagok módosítása nagyobb díjcsomagról kisebb díjcsomagra 3 havonta lehetséges, míg kisebb díjcsomagról egy nagyobb díjcsomagra való változtatás bármikor korlátozás nélkül megrendelhető. Ilyen esetben a kauciót három havi díjnak megfelelően ki kell egészíteni. Egyébiránt ügyfeleink az aktuális díjcsomagok között szabadon választhatnak.

 6. Szerződéskötéshez szükséges iratok:

  Újonnan alakuló cégek esetén:

  1. a társasági szerződés tervezetének bemutatása vagy aláírt és ellenjegyzett társasági szerződés
  2. közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített eredeti aláírási címpéldány
  3. aktív e-mail cím 
  4. személyigazolvány és/vagy útlevél, lakcímkártya 
  5. elérhetőségi címek, lakcím, telefonszám, e-mail cím
  6. postázási cím megadása
  7. meghatalmazás a postai küldemények átvételére
  8. cégbélyegző, mely a levelek átvételéhez szükséges
  9. esetlegesen kapcsolattartó egyébi személyek megjelölése

 

Már működő, bejegyzett társaságok esetén:

 

  1. cégkivonat  
  2. társasági szerződés
  3. közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített aláírási címpéldány
  4. aktív e-mail cím 
  5. személy igazolvány és/vagy útlevél, lakcímkártya 
  6. ügyvezetői nyilatkozat arról, hogy a társaságnak nincs jelentős tartozása
  7. postázási cím megadása 
  8. elérhetőségi címek, lakcím, telefonszám, e-mail cím
  9. meghatalmazás a postai küldemények átvételére 
  10. cégbélyegző, mely a levelek átvételéhez szükséges
  11. esetlegesen kapcsolattartó egyéb személyek megjelölése


 1. A Virtuális Iroda Standard, a Virtuális Iroda Full és a Telefon Service Standard csomagok megrendelése esetén a személyes telefonszám havi és az esetleges hívásátirányításból eredő díjakat csomag nem tartalmazza. Ezért a telefonszolgáltatás havi előfizetői díját és az esetleges hívásátirányítás díjait az Elit Group 2000 Kft. átterheli a megrendelőre. Ennek díja a mindenkori díjtáblázat szerint kerül elszámolásra, illetve a telefonszolgáltató aktuális díjtételei az irányadók.

 2. A minden Virtuális Iroda Mail Service díjcsomag esetében a megrendelő rendelkezhet a küldemények további sorsáról, ily módon kérheti azok továbbküldését - annak rendszerességi megjelölésével - kérheti felbontásukat és faxon vagy e-mailen való továbbítását - a sürgősség miatt - vagy nyitvatartási időben gondoskodhat a küldemények személyes vagy meghatalmazott útján való elviteléről. A küldemények bármilyen jellegű továbbítása díjköteles a mindenkori díjtáblázat alapján kerül kiszámlázásra, kivéve a Virtuális Iroda Full csomagot, amely a normál küldemények heti maximum két alkalommal való tovább küldését postai úton ingyenesen tartalmazza.

 3. A Telefon Service Message és a Telefon Service Standard díjcsomagok megrendelése esetén az üzenetek átvétele a saját illetve központi telefonszámainkon - díjcsomagtól függően - benne foglaltatik a díjcsomagban. Az üzenetek bármilyen jellegű továbbítása (telefon, fax, e-mail) díjköteles a mindenkori díjtáblázat alapján kerül kiszámlázásra. Az üzenetek beolvasása telefonon keresztül - abban az esetben, ha megrendelő hívja irodánkat - díjmentes, minden egyéb más esetben díjköteles.

 4. A Virtuális Iroda Standard és a Virtuális Iroda Full díjcsomagok megrendelése esetén a tárgyaló használatának esetén minden alkalommal vendégeink egy kávéra Ön, az Ön vállalkozását képviselő ügyfelek, valamint az Ön/Önök ügyfele/i.A tárgyalók használatakor minden megkezdett óra díjköteles. Azoknak a csomagoknak a használatakor, amelyek tartalmaznak bizonyos mennyiségű tárgyaló-használatot, egy órás intervallumokban történik a beszámítás a díjtalan órákba, míg azoknak a csomagoknak a használata esetén, ahol a csomag nem tartalmaz ingyen tárgyalóhasználatot, szintén minden megkezdett óra használat után a díjtáblázat szerint kerül számlázásra a használat.

 5. A Virtuális Iroda csomagok rendelése esetén a csomagban foglalt díjtalan szolgáltatásokon túlmenően minden egyéb szolgáltatás az aktuális díjtáblázat alapján kerül kiszámlázásra. Díjköteles minden csomag esetében az Elit Group 2000 Kft irodájából külső irányba indított telefonhívások, faxküldések valamint az irodaszerek használata (toll, papír stb.) A díjakat a díjtáblázat tartalmazza.

  Bármelyik csomag használatakor jogosult a megrendelő az Elit Group 2000 Kft. szolgáltatásaiból bármelyik szolgáltatást megrendelni - akár alkalomszerűen is - a szolgáltatási időtartam alatt, a díjtáblázatban feltüntetett díjak megfizetése mellett.

Mindkét fél jogosult 3 hónapos felmondási idővel a szerződést megszüntetni. A felmondási idő alatt az értéknövelt szolgáltatásokat az Elit Group 2000 Kft csak abban az esetben szolgáltatja, ha erről a felmondás időpontjában a felek külön írásban megegyeznek és megegyeznek a fizetési feltétekről. Ennek hiánya vagy elmaradása esetén csak a díjcsomagban foglalt alap szolgáltatásra jogosult a megrendelő.

 

Ajánlatkérés

 

Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Fax: + 36 1 266 3003
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service 
                                                 Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                 Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe