Nyomtatás
ElitGroup 2000 - Külföldi német cégalapítással kapcsolatos feltételek 1.

maps  magyarországi cégalapítás 

Elit Group 2000 Kft.                                                                                           
Cím: H-1088 Budapest, Rákóczi 25. / Hungary                                                                        
Telefon 1: + 36 1 266 2002                                                                                                    
Telefon 2: + 36 1 266 2004                                                                                                      
Fax: + 36 1 266 3003                                                                                                               
  
Mobil: + 36 20 444 8800                                                                                                         
E-mail: info@elitgroup2000.hu
Internet: http://www.elitgroup2000.hu
nemzetközi cégalapítás


Kulcsszavak amelyekre ügyfeleink a keresnek:

A külföldi német cégalapítással kapcsolatos általános feltételek A külföldi befektetőnek (anyavállalatnak) fizetett osztalék, amennyiben az irányadó EU direktíva hatálya alá tartozik, mentes a levonásos adó alól, ha a külföldi részesedése a németországi társaságban legalább egy éven át legalább 25% (ez viszonosság
esetén 10% is lehet).

Német cégalapítás

Kulcsszavak 

Általános információk

Külföldi magánszemélyek egyéni vállalkozóként kezdhetnek üzleti tevékenységet, külföldi jogi személyek pedig német fióktelepként Amennyiben a befektető német cégalapítást kíván véghezvinni, úgy választhat több személyegyesítő és tőkeegyesítő társasági forma közül.
Az üzleti vállalkozásokat bejegyzési kötelezettség terheli az illetékes kerületi bíróság cégnyilvántartásánál. A cégnyilvántartás tartalmaz alapvető információt a vállalkozásról és a tulajdonosokról. Az adatok nyilvánosak és a hitelezők, valamint a közhivatalok számára hozzáférhetők.
A német cégalapítási formák Korlátolt felelősségű német cégalapítás A korlátolt felelősségű német cégalapítás a legelterjedtebb vállalkozási forma Németországban. Felépítése viszonylag egyszerű és rugalmas. A német cégalapítás felelőssége vagyona értékéig terjed (beleértve a törzstőkéjét is). A társasági szerződés egyszerűen igazítható a tagok igényeihez. A tagoknak közvetlen ellenőrzés joga van az ügyvezetéssel megbízott személyek felett. Legalább egy tag szükséges az alapításhoz, felső korlát nincs.

Külföldi természetes és jogi személyek is tagjai lehetnek a korlátolt felelősségű társaságnak.
A német cégalapítás az alapítási nyilatkozat és a társasági szerződés német közjegyző előtti aláírásával alapítható. A társasági szerződésnek tartalmaznia kell a társaság célját, nevét, székhelyét és a törzstőke összegét.
A bejegyzett székhely mellett a társaság tetszőleges számú fióktelepet tarthat fenn Németországban vagy azon kívül. A bejegyzett székhely az üzleti tevékenység helye vagy az ügyvezetés helye. Ez utóbbinak kötelező Németországban lennie. A korlátolt felelősségű német cégalapítás minimális törzstőkéje 25 000 euró. Az egyes törzsbetétek mértéke eltérő lehet. A német cégalapítás nem köteles"részvénykönyvet" vezetni, vagy bármilyen más módon nyilvántartani a törzsbetétjeit. A törzsbetétek tulajdonosait a létesítő okirat tartalmazza, bármely változást közjegyzői okiratba kell foglalni. A törzstőkét lehet pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás formájában is rendelkezésre bocsátani. A nem pénzbeli hozzájárulás értékének legalább a megfelelő törzs tőkerész értékével egyezőnek kell lenni. A társaság nem teljesíthet a tagjai részére olyan kifizetést, amellyel nettó vagyonát a jegyzett törzstőke értéke alá csökkentené.
A társaság a helyi cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel kezdheti meg üzleti tevékenységét. Ettől az időtől kezdve társasági szerződése a nyilvántartás részévé válik. A német cégalapítási szerződés aláírása és a cégnyilvántartásba történő bejegyzés közötti időben a német cégalapítás nem rendelkezik jogi személyiséggel, ennek ellenére mint bejegyzés alatti társaság folytathat üzleti tevékenységet, de nettó törzstőkéje a bejegyzés napján nem lehet kevesebb, mint amit a cégnyilvántartásba bejegyeztek.
A német cégalapítás törzsbetéteinek bármely átruházása közjegyzői hitelesítéshez kötött.

A német cégalapítás legfőbb szerve a tagok gyűlése.

A tagok gyűlését általában az ügyvezető igazgató hívja össze.
Döntéseit egyszerű többséggel hozza, bizonyos törvényben vagy társasági szerződésben foglalt esetekben magasabb szavazati arány is megkövetelhető.
A társaság ügyvezetését és törvényes képviseletét az ügyvezető látja el. Legalább egy ügyvezető választása
kötelező, de felső határt nem szab a törvény Nem kötelező tagnak, vagy német állampolgárnak lennie, vagy német honossággal rendelkeznie. Ügyvezető csak természetes személy lehet. A tagok joga megbízni és visszahívni az ügyvezetőt.
A német cégalapítás mellett felügyelő bizottság is működhet, de ez nem kötelező. Ha van, akkor a feladatait a társasági szerződésben kell meghatározni.

Részvénytársaság


A legnagyobb németországi német cégalapítások választják ezt a társasági formát. A részvénytársaság fő előnye a korlátolt felelősségű társasággal szemben, hogy részvényeit viszonylag könnyen lehet átruházni és bevezethető a tőzsdére is, így a tőke könnyebben növelhető.
A magánszemélyek által irányított vállalkozások is gyakran ezt a formát részesítik előnyben, mivel jobb a piaci megítélése és az ügyvezetés nem függ a részvényesek utasításaitól.

Igazgatósági tag csak természetes személy lehet és 5 évnél hosszabb időre nem nevezhető ki.
A német cégalapítás felelőssége vagyona mértékéig terjed, beleértve a részvény tőkét is. Részvénytársaságot egy részvényes is alapíthat. Az alaptőke legkisebb összege 50 000 euró.
A részvények névértéke 1 euró, vagy ennek többszöröse lehet, vagy névérték nélkül kell őket kibocsátani. A részvényeket nem lehet megosztani, de egy részvényes egynél több részvényt is birtokolhat. Kibocsátható bemutatóra szóló és névre szóló, elsőbbségi és rendes, szavazati jogot megtestesítő és szavazati jogot nem megtestesítő részvény is.
A részvényesek határozatot a részvényesek közgyűlésén hoznak, amelyet az igazgatóság hív össze. Határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve, ha a jogszabály magasabb szavazati arányt ir elő. Ilyen eset az alaptőke felemelése és leszállítása, ellenőrzési megállapodás kötése más német cégalapítással (ha a német cégalapítás egy másik gazdasági német cégalapítás ellenőrzésének veti alá magát, vagy átengedi a nyereségét), a teljes vagyona átruházása, a német cégalapítási forma megváltoztatása.
A törvény előírhatja bizonyos részvényesek egyetértésének szükségességét.
A német cégalapításnál kötelező felügyelő bizottságot létrehozni. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés legfeljebb 5 évre nevezi ki, és őket bírósági határozattal;éves közgyűlési határozattal, vagy a megbízó részvényes döntésével (ha az alapító okirat másként nem rendelkezik) lehet elmozdítani.
A felügyelő bizottság fő feladatai:
az igazgatóság kinevezése és visszahívása. és az igazgatóság tagjaival munkaszerződés kötése, az igazgatóság tevékenységének ellenőrzése jogi és gazdasági szempontból,

- a részvénytársaság képviselete az igazgatósággal szembeni
ügyekben,
- a részvénytársaság képviselete az igazgatósággal együtt a
részvényesek határozatának érvényessége kérdésében,
- az alapító okirat vagy a felügyelő bizottság által előírt esetekben jóváhagyja az igazgatóság üzleti döntéseit,
- könyvvizsgálót bíz meg, felülvizsgálja és jóváhagyja az éves

Személyegyesülések

Személyegyesülés lehet közkereseti német cégalapítási és betéti német cégalapítás. A legfőbb különbség a tagok felelősségében rejlik.
A közkereseti német cégalapítás tagjainak felelőssége korlátlan a német cégalapítás üzleti tartozásaiért. a betéti német cégalapítás kültagjának felelőssége hozzájárulása erejéig terjed. Ezért választják a külföldi befektetők gyakran a betéti társasági f ormát.
A társaságoknak kvázi jogi személyiségük van, azaz szerződéses viszonyba léphetnek, vagyonuk lehet, kötelezettséget vállalhatnak és jogokat szerezhetnek saját nevükben és javukra.
A német cégalapítás létrehozásához legalább két személy szükséges. Tag lehet német vagy külföldi természetes személy vagy német cégalapítás. A betéti német cégalapításnak legalább egy korlátlanul felelős tagja (beltagja),
valamint egy vagy több kültagja van, akiknek a felelőssége csupán a hozzájárulásuk mértékéig terjed.

A társaságot a társasági szerződés aláírásával alapítják. Társa sági szerződést lehet szóban is kötni, mégis elterjedt és ajánlott írásba foglalni. A német német cégalapítást be kell jegyezni az illetékes cégbíróságnál. A kültag korlátolt felelősségének érvényesítéséhez vagyoni hozzájárulásának cégjegyzékben való f eltüntetése szükséges.
Bármely német cégalapítás tagsági érdekeltség (kültagi vagy beltagi üzletrész) átruházásához szóbeli vagy írásbeli megállapodás szükséges az átruházó és az átvevő között, valamint az összes tag egyetértése, ha a társasági szerződés nem ír elő mást.
Főszabály szerint a tagok a német cégalapítás szerződésben szabadon rendelkezhetnek a jogaikról és kötelezettségeikről, azonban a törvény rendelkezései alapján a kültagok nem vehetnek részt a társaság üzletvezetésében. A kültag csak bizonyos ügyekben, külön meghatalmazás alapján képviselheti a társaságot. Az ügyvezetői felelősséget a beltagok viselik. Ha a beltag társaság, akkor a közkereseti vagy betéti társaságot ezen német cégalapítás ügyvezetése irányítja.
A német cégalapítás határozatait főszabály szerint egyhangúlag hozza, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik. Népszerű formája a közkereseti társaság szerkezetéből eredő előnyök kihasználásának, ha olyan társaságot alapítanak, amelynek beltagja korlátolt felelősségű német cégalapítás.
H-1088 Budapest, Rákóczi út 25.| Tel: + 36 1 266 2002 | Fax: + 36 1 266 3003 | Mobil: +36 20 444 8800 | E-mail: info@elitgroup2000.hu