Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Osztrák társasági formák

 

Ausztriában gazdasági tevékenységet - a magánszemélyek önálló tevékenysége mellett - leggyakrabban személyi társaságok (Personengesellschaften) vagy tőketársaságok (Kapitalgesellschaften) jogi keretében végeznek, melyek jövedelem-adózása azonban egymástól teljesen eltérő:

 

A személyi társaságok nem rendelkeznek jogi személyiséggel, ezért nem a társaság maga, hanem annak tagjai alanyai - jogi formájuktól függően - a személyi jövedelemadónak vagy a társasági adónak. Ebbe a csoportba sorolandók pl. az OHG/OEG (a magyar Kkt osztrák megfelelői) illetve a KG/KEG (a magyar Bt megfelelői). A tőketársaságok önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, ezért jövedelemadó tekintetében is önálló adóalanyként fizetnek társasági adót. Ide sorolandók pl. a GmbH (a magyar Kft megfelelője) illetve az AG (a magyar Rt megfelelője). Gyakorlati jelentőséggel jelentkeznek továbbá a polgári jogi társaság (GesnbR) és a magánalapítvány (Privatstiftung). Külföldi tőketársaságok (AG és GmbH) számára fennáll az lehetőség is, hogy Ausztriában egy fióktelepet (Zweigniederlassung) alapítsanak. Ebben az esetben a következő szempontokat kell figyelembe venni:


 • Az alapításhoz a fióktelep cégjegyzékbe való bejegyzése szükségeltetik
 • Az EU illetve az Európai Gazdasági Közösség országain kívül működő társaságoknak Ausztriában egy állandó képviselőt kell rendelniük a fióktelep vezetéséhez, akinek Ausztriában állandó tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Az EU illetve az Európai Gazdasági Közösség országaiból származó társaságoknál ez nem kötelező jellegű
 • A fióktelepnek nincs önálló jogi személyisége és nem rendelkezik jegyzett tőkével. Ezért értelemszerűen a vele kapcsolatos osztrák adókat is a külföldi vállalkozás fizeti
 • A fióktelepnek felajánlott tőkére 1%-os tőkebefizetési adót kell fizetni, melynek megfizetése alól mentesek az EU országok társaságai.

Külföldi vállalatnak lehetősége van egy reprezentációs iroda (Handelsvertretung oder Repräsentationsbüro) a létrehozására is Ausztriában. Ebben az esetben a reprezentációs iroda nem végez üzleti tevékenységet, hanem pusztán a külföldi társaság Ausztriában való jelenlétéért illetve mellék- és kisegítő tevékenységek elvégzéséért felelős.

 

Az alábbiakban részletes megtalálja az egyes ausztriai társasági formák főbb jellemzőit!

 

Kérem válasszon:

 

 • GmbH / Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Korlátolt Felelősségű Társaság)
 • AG / Aktiengesellschaft (Részvénytársaság)  
 • OHG / Offene Handelsgesellschaft (Közkereseti Társaság)
 • KG / Kommanditgesellschaft (Betéti Társaság)

 

 

 

KG (Betéti Társaság) alapítása Ausztriában

 

Gazdasági társaságot általában bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat. Az OHG (közkereseti társaság) vagy KG (Betéti társaság) esetében azonban - éppen a korlátlan tagi felelősség miatt - vannak érvényben bizonyos korlátozások, illetve kizáró rendelkezések.

 

Ezek a következők:

 

 • Természetes személy egyidejűleg csak egy OHG-nak lehet tagja, illetve csak egy KG-nak lehet korlátlanul felelős beltagja
 • Közkereseti és betéti társaság nem lehet másik közkereseti társaságban tag, illetve betéti társaságban korlátlanul felelős beltag.
 • Kiskorú nem lehet tagja OHG-nak, továbbá nem lehet beltagja, illetve korlátlanul felelős kültagja KG-nak

 

Alapítás menete

 

A bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje - ha törvény kivételt nem tesz - a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított 30 nap. Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély kézhezvételétől számított 15 nap. Betéti társaság alapításakor minimum egy bel- és minimum egy kültagnak kell lennie, akik a társasági szerződésben is szerepelnek. A társasági szerződésnek nincs törvény által meghatározott formája, de figyelni kell arra, hogy az üzlettársak jogait és kötelezettségeit pontosan meghatározzák, továbbá az üzletvezetés menetét, a képviseleti jogokat, a nyereség és veszteség elosztását, kiválás szabályait.

 

A tagok vagyoni hozzájárulásai

 

A betéti társaságnak (KG) fogalmi eleme a társasági vagyon, amelynek tulajdonosa maga a társaság. Ez a társasági vagyon az alapításkor, valamennyi tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze. A KG alapításához törvény nem ír elő minimális tőkenagyságot. Cégbejegyzési kötelezettség van. Jelezni kell egy üzlettárs be- és kilépését, a székhely megváltozását és egyéb változásokat a bíróságnál. A vállalkozás veszteség- illetve nyereség elosztásának szabálya a társasági szerződésben szerepel, vagy pedig a befektetés nagysága határozza meg. 400 000 EUR éves forgalom felett mérlegkészítési kötelezettsége van. A tagok vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok által a társaság javára szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem

lehet. Nincs törvényi előírás arra, mikor kell a vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátani, így erről a tagok szabadon állapodhatnak meg. A társasági szerződésben azonban erről mindenképpen rendelkezni kell, mert a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása idejének a meghatározása kötelező minimális szerződési tartalom.

 

A nyereség felosztása és a veszteség viselése

 

Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár.

 

Személyes közreműködés

 

KG-ra jellemző, hogy a tagok személyes közreműködéssel is részt vesznek a társaság tevékenységében, ez az úgynevezett személyes közreműködés egy törvény által biztosított lehetőség. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.

 

Üzletvezetés

 

Betéti társaság ügyvezetésére, a társasági ügyek vitelére az "üzletvezetés" kifejezést használjuk. Az üzletvezetés kizárólag a tagok egymás közötti belső viszonyában értelmezhető fogalom, ami lényegében nem jelent mást, mint

jogkört a társaság operatív vezetésére, a társaság belső ügyeiben való döntéshozatalra.

 

Képviseleti jog

 

KG esetén képviseleti (cégjegyzési) joga a beltagnak van. Főszabályként a kültag nem csak a betéti társaság üzletvezetésére, hanem képviseletére sem jogosult.  

 

A társaság és a tagok felelőssége

 

A beltagoknak korlátlan a felelősségük, a kültagok pedig csak a befektetett tőke nagységéig tartiznak felelőséggel. A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. A társasági vagyont éppen ezért kötelező leétrehozni, hogy megfelelő alapot teremtsen a társaság működéséhez, hogy a társaság kötelezettségeinek fedezetéül szolgáljon. Amennyiben a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a beltag/ok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A KG beltagjainak felelőssége tehát csak mögöttes, vagyis csak akkor áll be, ha a társasági vagyon nem volt elegendő a követelés kielégítésére.

 

 

 

GmbH (Korlátolt Felelősségű társaság) alapítása Ausztriában

 

 

A korlátolt felelősségű társaság jogi személy. A tag nem tartozik felelősséggel a társaság kötelezettségeiért, csupán a vagyoni hozzájárulásának teljesítésére kötelezett, kivéve például a tőkevesztés bizonyos eseteit.

 

A társaság alapítója bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy lehet. A társasági szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni és legalább két alapító tagnak alá kell írnia. Egyszemélyes társaság esetében közjegyzői közokiratba foglalt alapító okirat szükséges, amelyre egyébként  a társasági szerződés szabályai megfelelően alkalmazandók.

 

A társaság székhelyének Ausztriában kell lennie. A minimális törzstőke: 35.000 €. A törzsbetét minimális összege: 70 €. Alapításkor - a társasági tagok szándékának megfelelően - elegendő a társaság törzstőkéjéből csupán 10000 €-t a társaság rendelekzésére bocsátani, a fennmaradó 25000 €-t a társaság alapításától számított 10 éven belül kell a társaság rendelkezésére bocsátani. A törzstbetétnek legalább a felét készpénzben kell teljesíteni, a fennmaradó részt lehet egyéb nem pénzbeli hozzájárulás formájában teljesíteni. Minden tagnak egy törzsbetéte van, amelynem legalább egynegyedét és legkevesebb 70 €-t készpénzben kell teljesíteni.

 

A társaságnak egy vagy több ügyvezetője lehet. Az ügyvezetőket a tagok jelölik ki, közjegyzői okiratban. Tag is választható ügyvezetőnek, tagsága idejére. Az ügyvezető a tagok határozatával bármikor visszahívható.

 

A céget az ügyvezetők képviselik, kivéve ha a társasági szerződés vagy a tagok határozata máshogy nem rendelkezik.

A társaság bármely üzleti tevékenységet végezhet, de vannak engedélyköteles tevékenysége is (pl. biztosítás, jelzáloghitelezés) amelyek csak külön engedéllyel gyakorolhatóak.

 

 

 

AG (Részvénytársaság) alapítása Ausztriában  

 

A tőketársaságok önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, ezért jövedelemadó tekintetében is önálló adóalanyként fizetnek társasági adót.

Résztvénytársaság alapításában külföldiek és osztrák honosságú személyek azonos feltétellel vehetnek részt. 
A részvénytársaság olyan társaság, amelynek az alaptőkéje részvényekből tevődik össze és a részvényesek a társaság kötelezettségeiért nem felenek. Az alaptőke minimális összeg 70.000 €.
 
Az alapításkor a részvényeseknek a névérték minimum egynegyedét, 17.500 €-t kell rendelkezésre bocsátaniuk, az apportot teljes mértékben biztosítani kell. Nem lehet részvényeket kibocsátani, míg a társaság nincs bejegyezve.
 
Részvénytársaságot egy alaptó is alapíthat. Az alaptőkének legalább a felét készpénzben kell befizetni. Amennyiben az alaptőke szolgáltatása nem pénzbeli betét formájában is történik, az alapítást vizsgáltai eljárás előzi meg, amely a nem pénzbeli betétek valós értékének megállapítására szolgál.
 
A társaság a bejegyzéssel jön létre. A bejegyzés előtti ügyletekért az alapítók személyesen és egyetemlegesen felelnek. A bejegyzéshez a teljes alapítási dokumentáció csomag és az alaptőke rendelkezésre bocsátása szükséges. Ezen kívül az is szükséges hogy a társaság neve ne legyen más cég nevével összetéveszthető, illetve egyébként ne ütközzön jogszabályi előírásokba.
 
A részvénytársaság alapítója lehet természetes személy és jogi személy is, illetve jogi személyiség nélküli társaság is.
 
Az AG képviseleti szerve az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a részvényesek közgyűlése és a hiteles könyvvizsgáló.  
 
A társaság leföbb szerve a taggyűlés, amely a társaságot érintő legfontosabb ügyekben, például az alapszabályok módosítása, felügyelőbizottság választása és visszahívása, a nyereség felosztása dönt.
 
A társaság ügyeinek vitelére és képviseletére az igazgatóság jogosult. Az igazgatóságot a felügyelőbiztottság választja.
 

 

 

Ajánlatkérés

Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service
                                                Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe