Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Lényeges szempont az adóhatóság és a társadalombiztosítás felé fennálló fizetési kötelezettségek pontos teljesítése. Különös tekintettel az ÁFA befizetésre és visszaigénylésre, a TB járulék, a nyugdíjjárulék és az egészségügyi biztosítás havi befizetésére. Ezek elmulasztása jelentős pótlék rárakódással jár együtt. A könyvelésnek pontosnak kell lenni, az adóhatóság mélyreható vizsgálata elől eltitkolni nem lehet sok mindent. Aki adót, TB-t nem fizet, könnyen juthat olyan helyzetbe, hogy a házát, ingatlanait, ingóságait lefoglalják, elárverezik, a hitelezők a befolyt vételárból kielégítik követeléseiket. Az egyéni vállalkozó pedig nem alkalmazott, így munkanélküli segélyben, járadékban nem részesül.
Az adóellenőrzés kapcsán érdemes megjegyezni, hogy minden bizonylatot öt évre visszamenőleg kérhet a hatóság. Az, hogy mikor jönnek ellenőrizni, természetesen kiszámíthatatlan. Az a magánvállalkozó, aki számlaadási kötelezettséggel rendelkezik, feltétlenül adjon számlát, ugyanis ez is ellenőrzési körbe esik, melynek elmulasztása komoly bírságot von maga után.
A magán németországi cégalapítás eredményes működésére nincs recept, mindenki saját kockázatára evékenykedik, csak önmagára számíthat. Tudomásul kell venni, senki sem érthet mindenhez, nem kell sajnálni a pénzt a jó szakembertől, racionális keretek között. Feltétlenül szükség van jó könyvelőre, adószakértőre, jogászra és egy a marketinghez értő személyre. Az idő folyamán a magánvállalkozó a vállalkozói igazolvány alapján több tevékenységet is folytathat és több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő, szolgáltató egységet) tarthat fenn.
Akinek a németországi cégalapítása nem sikerült, annak le kell adnia a vállalkozói igazolvány eredeti példányát, a megszűnést be kell jelenteni a társadalombiztosításnak, valamint el kell számolni az adóhatósággal.
A vállalkozó halála esetén az elhunyt házastársa, örököse folytathatja tovább folyamatosan a németországi égalapítást. A törvényi feltételeknek azonban ekkor is meg kell felelni.
A társas németországi cégalapítás alapítása A németországi cégalapítás megindításakor határozott elképzeléssel kell rendelkezni arról, milyen piacot (vevőkört) célzunk meg, mit gyártunk, milyen szolgáltatást nyújtunk, mekkora finanszírozási eszközök állnak rendelkezésünkre, milyen irányítási kapcsolat legyen a társuló felek között. A kérdésekre a válaszokat a társasági szerződésben törvényesen is rögzítjük. Részleteiben a következő pontok tartalmazzák a tudnivalókat.

A tevékenységi kör meghatározása

A társas németországi cégalapítás alapításánál sok mindent meg kell fontolni. Mindenekelőtt azt, hogy van-e, lesz-e igény a tervezett tevékenységre? Meg kell néznünk, hogy a választott tevékenység, a gyártott vagy forgalmazott termék iránt mekkora a fizetőképes kereslet, milyen réteget célozhatunk meg és az mennyit hajlandó fizetni a produktumért, milyen információkkal, dokumentumokkal tudjuk igazolni a kereslettel
kapcsolatos feltételezéseinket (például megrendelések, szándéknyilatkozatok), valamint, hogy egy adott termék vonatkozásában a választott piacon van-e valamilyen különleges adottságunk, a meglevő vagy leendő konkurencia számára milyen meglepetésekkel tudunk szolgálni. Mivel ma már mindenki vállalkozhat, folyton változó helyzetre kell felkészülnünk, s adott esetben képesnek kell lennünk a váltásra.
A németországi cégalapításnak tevékenységi kör pontos megállapítása elengedhetetlen feladat. Az engedélyezett
tevékenységek - kódszámokkal ellátva - a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) c. kötetben (könyvelőnél, ügyvédnél stb.) megtalálhatók. Ha az adott tevékenység folytatása nem tilos, akkor is előfordulhat, hogy a tevékenység gyakorlásához valamilyen hatósági engedély szükséges. Tehát a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet a társaság csak engedély birtokában gyakorolhatja. Az engedélyt magának a társaságnak kell megszerezni, mivel nem elegendő az, ha pl. egy tagja már rendelkezik azzal. A németországi cégalapítás tevékenységi körök megállapításánál javasolható, hogy a németországi cégalapítás cégbejegyzésig csak azokat a tevékenységi köröket vegyék a társasági szerződésbe, amelyekre külön hatósági engedély nem szükséges. Ezzel ugyanis elkerülhető az, hogy a cégbíróság addig nem hajlandó a céget bejegyezni, amíg a tevékenységre meg nem kapja az illetékes hatóságtól az engedélyt. Sok illetékes arra az álláspontra helyezkedik, amíg nincsen cégbejegyzés, addig nincs kinek megadni az engedélyt. Ezt úgy a legegyszerűbb elkerülni, hogy a céget olyan tevékenységi körökkel alapítják meg és jegyeztetik be, amelyek nem igényelnek külön engedélyt és ezt követően kérik meg - immár a bejegyzett cég birtokában - a szükséges engedélyt.

Az előírt szakhatósági hozzájárulásokat az Állami és Tisztiorvosi Szolgálattól (pl. élelmiszer értékesítése), tűzvédelmi hatóságtól (pl. áruház, vendéglátó ipari szórakozóhelyek esetén), a környezetvédelmi, építésügyi hatóságtól (pl.
hulladék kereskedésével foglalkozó üzlet) szerezhetők be. Törvény írja elő azt is, hogy egyes tevékenységek csak meghatározott gazdasági társasági formában végezhetők (pl. banki és biztosítási tevékenység csak rt. formájában végezhető vagy factoring tevékenységet csak előírt törzstőke megléte és Állami Bankfelügyelet engedélye mellett végezhető kft. formájában). Képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha tagjai vagy alkalmazottai között van olyan személy, aki a képesítési követelményeknek megfelel. Megjegyzendő, hogy a képe-
sítési feltételek fennálltát a bejegyzési eljárás során nem vizsgálják.
akkor szükséges, ha a németországi cégalapítás üzletrész mellékszolgáltatásra is kötelez. Kívülállóra üzletrész átruházása csak a törzsbetét teljes befizetése után lehetséges, ám a tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az elő vásárlási jog gyakorlati alkalmazása a következő példán mutatható be:
Ha valamelyik németországi cégalapítási tag - a kft-ben - mellékszolgáltatási vállal (pl. könyvelést, külön
valamilyen szakmunkát végez, irodahelyiségét a cég rendelkezésére bocsátja stb.), akkor a mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illeti meg, amelyet a társaság tartozásai között kell feltüntetni. Lényeges tudnivaló ebben a körben az is, hogy a tag által nem választott tisztségviselőként végzett személyes közreműködés mellék szolgáltatásnak minősül.
A társaság induló tőkéje
Az "X.Y" Kft-nek 3 tagja van: KI. üzletrésze 40 %, N.P. üzletrésze 30 % és r.c.
üzletrésze úgyszintén 30 %. KI. úgy dönt, hogy át kívánja ruházni üzletrészét barátjára százszázalékosan, azonban N.P. és J. e. tagoknak elővásárlási joguk van az ő üzletrészére. Ez esetben a taggyűlést kell összehívni. A németországi cégalapítás ügyvezető igazgató, mint a taggyűlés elnöke ismerteti a taggyűléssel KI. szándékát, előadja, kivel (név szerint), mekkora összegért (az átruházás történhet névértéken, de a névértéknél alacsonyabb, sőt magasabb áron is) kívánja a jogügyletet lebonyolítani. Felhívja a bent maradó tagokat, nyilatkozzanak, melyikük vásárolj a meg ezen az áron az üzletrészt.

Válaszuk több alternatíva szerint történhet:
(1.) N.P. nem kíván élni elővásárlási jogával, J.C. viszont igen;
(2.) J. C. nem kíván élni elővásárlási jogával, N. P. viszont igen;
(3.) J.e. és N.P. is elővásárlási jogával kíván élni;
(4.) J. e. és N.P. sem kíván elővásárlási jogával élni.
Megoldás:
(1.) N.P. írásban lemondó nyilatkozatot tesz elővásárlási jogáról. 1.e.-vel megköti
az ajánlott áron az üzletrész-átruházási szerződést.
(2.) Ugyanaz történik, mint az (1.)-nél, csak a személyek tekintetében fordítottan.
(3.) Ha nem sikerül megegyezni a feleknek, akkor licitálás útján lehetőség van a vételre, de más módszert, pl. sorshúzást is választhatnak, ehhez azonban mindannyiuk egyhangú beleegyezése szükséges. (Ilyen eset igen ritkán fordul elő a gyakorlatban.)
(4.) 1. e. és N ,P. írásban lemondó nyilatkozatot tesz németországi cégalapítás elővásárlási jogáról. KI. előtt
megnyílik az út a barátjával történő jogügylet lebonyolítására, azonban ugyanazon a vétel áron kötheti meg az átruházó szerződést, mint amilyent az elővásárlási joggal rendelkező többi tag felé ajánlatként megtett. Ettől az ártól nem lehet eltérni. Amennyiben eltér, a szerződés semmis, és újból kell a procedúrát elölről kezdeni.

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe