Warning: strpos() [function.strpos]: Offset not contained in string in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 30

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php:30) in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 35
nemetorszagi cegalapitas, cegalapitas nemetorszagban, nemet cegalapitas
Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

Általános információk
A legfontosabb német cégalapítási formák:
korlátolt felelősségű társaság (GbR) – a befektetők által legkedveltebb társasági forma
részvénytársaság (Aktiengesellschaft - AG)
közkereseti társaság (offene Handelsgesellschaft - OHG) betéti társaság (Kommanditgesellschaft - KG)

Német cégalapítási formák

Korlátolt felelősségű társaság (GbR)
A korlátolt felelősségű társaság jogi személy A tag nem tartozik felelős éggel a társaság kötelezettségeiért, csupán vagyoni hozzájárulásának teljesítésére köteles, kivéve pl. a tőkevesztés bizonyos eseteit.
A német cégalapítás alapítója bármely bel- és külföldi természetes és jogi
személy lehet.
A német cégalapítás szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni és azt legalább két alapító tagnak alá kell írnia. GbR társaság esetén közjegyzői okiratba foglalt alapító okirat szükséges, amelyre egyébként a társasági szerződés szabályai megfelelően alkalmazandók. A német cégalapítási szerződés lényeges tartalma: a társaság neve, székhelye, célja, a törzstőke és a tagok tőkerészesedése, a felügyelő bizottság hatásköre (ha van felügyelő bizottság - lásd később).
A német cégalapítási név állhat a tevékenység megjelöléséből vagy az egyik tag nevéből.
Tartalmaznia kell a GbR megjelölést vagy ennek rövidítését.
A társaság székhelyének Ausztriában kell lennie.
A minimális GbR törzstőke: 35 000 EUR
A törzsbetét minimális értéke: 70 EUR
A német cégalapítási törzstőkének legalább a felét kell készpénzben befizetni, a fennmaradó részt lehet egyéb nem pénzbeli hozzájárulás formájában teljesíteni. Minden tagnak egy törzsbetéte van, amelynek legalább egynegyedét és legkevesebb 70 EUR-t készpénzben kell szolgáltatni.
A taggyűlés a korlátolt felelősségű német cégalapítás legfőbb szerve. Választja és visszahívja az ügyvezető igazgatókat, meghatározza javadalmazásukat és megbízatásuk idejét, jóváhagyja az éves mér-
leget és beszámolót valamint megadja a felmentvényt az ügyvezetőknek. A taggyűlés bármely, a GbR érintő ügyben dönthet és utasíthatja az ügyvezetőket. Évente legalább egyszer kell összehívni (a pénzügyi év végét követően 8 hónapon belül), illetve bármikor, ha a GbR érdeke úgy kívánja.
Valamennyi tag hozzájárulásával taggyűlés tartása nélkül, írásban is hozhatók határozatok.
A német cégalapításnak egy vagy több ügyvezetője lehet, egyiküknek sem kell osztrák állampolgárnak vagy letelepedési engedéllyel rendelkezőnek lennie. Gyakorlati okokból célszerű, ha legalább egy ügyvezetőnek van állandó ausztriai tartózkodási helye.

Az ügyvezetőket a tagok jelölik ki, közjegyzői okiratban. Tag is választható ügyvezetővé a társasági szerződésben, tagsága idejére. A német cégalapítás ügyvezető a tagok határozatával bármikor visszahívható.

A német cégalapítás szerződés kimondhatja, hogy a társasági szerződésben kijelölt ügyvezetők csak meghatározott okokból hívhatók vissza. Az ügyvezető indokolással bármikor, indokolás nélkül 14 napos határidővel mondhat le tisztségéről. A lemondást köteles a cégjegyzékből való törlés céljából bejelenteni a bíróságnak.
A céget az ügyvezetők képviselik, kivéve ha a német cégalapítás szerződés vagy a tagok határozata máshogy rendelkezik.
A társasági szerződés meghatározza, hogy az ügyvezető önállóan, illetve más ügyvezetővel vagy egy cégvezetővel együttesen gyakorolhatja-e alá írási jogát.
Felügyelő bizottság választása csak akkor kötelező, ha a korlátolt felelősségű német cégalapítás más cégek fölött is rendelkezik irányítási joggal és így az összes munkavállalói létszám meghaladja a 300-at, vagy ha az átlagos munkavállalói létszám 300 fő feletti.
(Vannak egyéb, a külföldi befektetők szempontjából kisebb jelentőségű esetek is.)
A német cégalapítás felügyelő bizottság legkevesebb három tagból áll, akiket a tagok választanak.
Az üzemi bizottság jogosult képviseltetni magát a Felügyelő bizottságban.
A felügyelő bizottság fő feladata az ügyvezetés feletti ellenőrzés gyakorlása, továbbá a törvény és a társasági szerződés által meghatározott egyéb feladatok ellátása, de nem választhatja meg és hívhatja vissza az ügyvezetőket.
A felügyelő bizottságnak üzleti évenként legalább négyszer kell ülést tartania.
A német cégalapítás bármilyen üzleti tevékenységet folytathat, kivéve a biztosítást, jelzálog hitelezést, alapkezelést. Banki tevékenység végzéséhez engedélyt kell beszerezni a Pénzügyminisztériumtól.

Jogi személyként a német cégalapítás az illetékes helyi bíróság által vezetett cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. A bejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell az ügyvezető igazgatók közjegyző által hitelesített aláírását, valamint a következő információkat: a cég neve,
cégformája. székhelye, levelezési címe, célja, a törzstőke nagysága, adóbejelentés, a tagok és tisztségviselők személyi adatai, a német cégalapítás időtartama (ha határozott), tevékenységi engedélyek stb.
A bejelentéshez csatolni kell az annak tartalmát igazoló, a jogszabályban tételesen meghatározott okmányokat.
Az egyszeri alapítási díj a törzstőke l %. A nyilvántartásba vétel illetéke egy ügyvezető és két tag esetén 225 EUR. A közzétételi díj a közlemény terjedelmétől függ, de legalább 40 EUR.
Az alapítási költségek általában a törzstőke 10-15%-át teszik ki. A bejegyzési eljárás átlagos tartama 2-3 hét. A német cégalapítás tevékenységét a német cégalapítás nevében eljárnak korlátlan és egyetemleges felelőssége mellett a társasági szerződés aláírása után megkezdheti.

Részvénytársaság

A részvénytársaság olyan társaság, amelynek az alaptőkéje részvényekből tevődik össze és a részvényesek a német cégalapítás kötelezettségeiért nem felelnek. Az alaptőke minimális összege 70 ezer EUR.
Részvénytársaság alapításában külföldiek az osztrák hosszúságú személyekkel azonos feltételekkel vehetnek részt.

Részvénytársaságot egy alapító is alapíthat. Az alaptőkének legalább a felét készpénzben kell befizetni. Amennyiben az alaptőke szolgáltatása nem pénzbeli betét formájában is történik, az alapítást vizsgálati eljárás előzi meg, amely a nem pénzbeli betétek valós értékének megállapítására szolgál.
Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe