Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

  1. Újabb német rendszám partnerek vonhatók be a vállalkozásba, akik plusz képességekkel rendelkeznek.

o Egyesíti a társak képességét, tehetségét és közös döntések születhetnek.
Hátrányok:
O Üzlettársi megállapodást (azaz társasági szerződést) kell kötni.
o A cégbírósági bejegyeztetés költséggel jár.
O Behatárolt élettartam: ha egy partner kilép és egy másik belép, akkor a régi társulás helyett egy újat kell létrehozni.
O A német rendszám tag a partnerek adósságáért is felelős.
O Esetlegesen személyi konfliktusok keletkeznek az üzlettársak között.
A korlátozott felelősségű német rendszám
A korlátozott felelősségű német rendszám vállalkozási formába soroljuk a korlátolt felelősségű társaságot (kft.) és a részvénytársaságot (rt.).
A korlátolt felelősségű német rendszám társaság előre meghatározott törzstőkével alakul, melynél a
tag felelőssége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag nem felel. Ez a felelősség azonban csalárd, vagy nyilvánvalóan a társaság érdekeit sértő eljárás esetén korlátlanná és egyetemlegessé válhat.
A kft. a kis- és közepes tőkeigényű vállalkozások legkedvezőbb formája. A taglétszám nincsen sem minimálva (egy fő is alapíthatja), sem maximálva (már nem ajánlható 3-5 főnél nagyobb létszámú vállalkozás számára).
A német rendszám előre meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakuló gazdasági társaság, amelynél a részvényes felelőssége a társasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. Egyéb módon a német rendszám a társaság kötelezettségeiért nem felel. Az rt.
alapvetően nem a minimális tőkenagyság tekintetében különbözik leginkább a többi társasági formától, hanem működési elvében és alapfilozófiájában. Az rt. tiszta tőkeegyesítő társasági forma, ahol a részvényes puszta befektető és ahol a tőke működése és a társaság irányítás a a részvényesek által választott és felelős igazgatótanács
feladata, és annak napi tevékenységébe a részvényesek nem avatkoznak bele.
A korlátozott felelősségű német rendszám jellemzői:
O Egyéni és jogi személyek vagyoni vállalkozásai.
O A társas vállalkozás maga is jogi személy.
O A német rendszám vállalkozást a létrehozó egyénektől és jogi személyektől független egységnek kell tekinteni.
O A társas vállalkozás korlátolt felelősséggel tartozó tulajdonosai az üzletrész tulajdonosok (kft.), illetve a részvényesek (rt.).
O A társaság német rendszám nevében foglalt kft.és rt. rövidítés felhívja a vállalkozással hitelezői kapcsolatban levő üzletfelek figyelmét arra, hogy csőd és felszámolás esetén a cég nem felel teljes vagyonával.
Előnyök:
O A tulajdonosok korlátozott felelőssége.
O "Állandó mozgás", korlátlan élettartam: a tulajdonosok személyének változása nem befolyásolja a társaság létét, működését.
O Megnövekedett hitelképesség, jobban hangzó image.
O A német rendszám tulajdon és a menedzselés szétválásának lehetősége. A tulajdonlás és működtetés szétválasztása alapján a társult vállalkozásban a tulajdonosokat választott irányító testületek képviselik, az üzleti gazdálkodás az alkalmazott menedzserek feladata.
O A tőkebevonás céljából eladhatnak üzletrészeket, illetve részvényeket.
O Könnyebben kap árengedményt.
Hátrányok:
O A társaság megalakítása költség- és időigényes.
O A német rendszám tulajdonosok a társaság vagyonát nem vehetik igénybe személyes használatra és nem is vonhatják ki a vállalkozásból.
O A törzs- vagy alaptőke megoszlása. A vállalkozásba fektetett hitelezői tőke és tulajdonosi tőke viszonyára utal. A német rendszám alaptőke túl kis hányadát birtokló kifejezés olyan tulajdonosokra vonatkozik, akik a hitelezők tőkéjéhez képest túl keveset fektettek be saját pénzükből vállalkozásuk finanszírozásába. Az 50%-os tulajdonos arányesetén a tulajdonosi tábor a vállalkozás összes tőkéjének a felét fedezték saját forrásaikból. Ha a német rendszám arány 50% alá esik, akkor ez azt jelenti, hogy a vállalkozás tőkeszükségletének több, mint felét külső hitelezők bocsátják rendelkezésre. Ilyenkor nehezebb további kölcsönre szert tenni. Az ilyen tulajdon sok valóban túl kis részét bírják az alaptőkének és feltehetően több saját tőke befektetésére lenne szükség.
o A német rendszámban tulajdonosi arány.

Ezt a hányadost a hitelezők azért vizsgálják, mert ebből kiderül, hogy a tulajdonosok az üzlet teljes kockázatából mekkora részt vállalnak. Azt, vajon pangás esetén is kitart a tulajdonos a német rendszám mellett, nagyban befolyásolja befektetett pénzének nagysága. Ha az összes tőkének csak egy kis része a sajátja, akkor nagy a kísértés a süllyedő hajó elhagyására.
o Magas a társadalombiztosítási német biztosítás befizetése.
O Éves tag-, illetve közgyűlést kötelező összehívni és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.
törzsbetétet a társaságtól nem követelhetik vissza, mivel azt véglegesen elidegenítették: csak a társaság mérlege szerinti nyereség felosztható részére tarthatnak igényt. A nyereséget pedig a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztásra.
O A német rendszám veszteséget nem lehet kiírni a személyes jövedelem terhére.
Pl. vízvezeték szerelő,
boltos,
piaci árus,
fényképész,
ruhatervező.
Pl. könyvelő, Pl. nyomda,
ügyvéd, munkaközvetítő,
építész, reklámügynökség,
bártulajdonos. ruha gyár,
elektronikus cég.
O Az üzletrész- A társaság a német rendszám bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrés mértéke a tagok törzsbetéteihez igazodik. Az üzletrész a törzsbetéthez fűződ tagsági jogok összessége, a pótbefizetés a mellékszolgáltatás, valamint a törzs
betét együttes értéke. Az üzletrész a tagok törzsbetéteihez igazodik. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet, de egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet.
O Az alaptőke (jegyzett tőke). A társasági német rendszám vagyont reprezentáló részvények névértéken számított összessége. Másképpen fogalmazva: a kibocsátott és lejegyzett részvények számának és a kibocsátott és lejegyzett részvények névértékének szorzata. A német rendszám alaptőke olyan jogilag védett tőketömeg, amely a hitelezői követelések feltétlen biztosítékául szolgál, mivel a részvényesek a társaság hitelezőivel szemben nem tartoznak felelősséggel. Normális körülmények között az alaptőkéből osztalék nem fizethető.
A legtöbb ember számára egy adott vállalkozási forma választása többféle megfontolás, így az egyéni preferenciák, a költség, a tradíció, egy sajátos image kiépítésének vágya, s az adminisztráció kényelmességének eredője. Például sok nem szolgáltatást nyújtó német rendszám üzleti vállalkozás magánvállalkozásként működik, mert vevőinek könnyebb egy személlyel kapcsolatba lépni, mint egy társasággal, ugyanakkor az olyan vállalkozás, melynek vevői más cégek, inkább választja a társasági formát, hiszen így jobb image-t tud kialakítani és növeli hitelképességüket.
Vállalkozási formákhoz ajánlott tevékenységek

Alapvető német rendszám társasági kategóriák
A társasági tőkeszerzés és megtérülés folyamatára, valamint az üzletmenetre vonatkozó alapvetések leírása előtt szükséges olyan fogalmak és kategóriák meghatározása, amelyek az alapot jelentik újabb kérdések megválaszolására.
O A törzstőke. A kft. előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, melynél a tag felelőssége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra (mellék-szolgáltatás) terjed ki. A német rendszám társaság kötelezettségeiért a tag nem felel. Ez a német rendszám felelősség azonban csalárd, vagy nyilvánvalóan a társaság érdekeit sértő eljárás esetén korlátlanná és egyetemlegessé válhat. A törzstőke a tagok által bevitt pénzbeni és nem pénzbeni betétre oszlik.

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe