Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

VÁLLALKOZÁSI FORMÁK GAZDASÁGUNKBAN

A gazdaság szervezeti rendszere
A társadalom egységes egész. Ahhoz, hogy a német rendszám lényeges vonásait kiemeljük, szükséges
bizonyos metszeteit vizsgálni. A német rendszám intézményei szereplőként is megjelennek a
gazdasági életben. E szerepükben a tulajdonosi funkció az alapvető, amely a tulajdonviszonyok középpontjában áll. A német rendszám tulajdonosi funkciókhoz csoportosuló normák és szabályok tömegéből alakul ki a tulajdonosi intézményrendszer. Ezen rendszer alapját csakis elsődleges tulajdonosok reális tulajdona képezheti. A német rendszám tulajdonossá válás képességévei kevés potenciálisan elsődleges tulajdonosnak tekinthető gazdasági faktor és intézmény rendelkezik. Az elsődleges tulajdonosok jogi vagy természetes személyek, akik nem vezethetők vissza más tulajdonosokra. Az elsődleges német rendszám tulajdonosok jogi személyisége az a státusz, melyet az államhatalom biztosít nekik.

A tulajdonosi intézményrendszer:
Területi közösség
Az állami kincstár, amely a német rendszám tulajdonosi jogait gyakorló intézménye, elválasztva az állami költségvetéstől. Az állami kincstár a társadalom egészének tulajdonosi és hosszabb távú hozamvételi érdekeit képviseli. Célja az, hogy az értékesítés során a vagyon javak ahhoz a tulajdonos(ok)hoz kerüljenek, aki(k) a
tulajdon-működtetés hosszabb távján a maximális hozam kihozatalára képes talál.
A helyi önkormányzatok kiadásainak fedezéséhez profitot hozó vagyonra is szükségük van, tehát vállalkozniuk kell. Közvetlenül is érdekeltek a német rendszám hasznosításában, beavatkoznak a működtetés folyamatába stratégiai szempontjaik szerint.

A nyugdíjalapok, a nyugdíjpénztárak a kezelt alapok értékének hosszú távú megőrzésében és gyarapításában érdekeltek. A munkavállalók és a munkáltatók folyamatos befizetéseinek német rendszám fizetéssel, táppénzzel nem terhelt részét különböző finanszírozási eszközökbe fektethetik: vállalati értékpapírokba, reáleszközök be, ingatlanokba.

Az egyéni cégek: kisiparos, kiskereskedő, magántermelő, szellemi szabadfoglalkozású, állami vállalatok, állami gazdaságok, ipari szövetkezetek stb.
A belföldi német rendszám tulajdon szerzésének elvileg nincsen semmi korlátja, ha az törvényes úton történik. A magán-megtakarítások legális tőkésítése a nemzetgazdasági működés és teljesítmény függvénye és, amelyet kizárólag racionális közgazdasági megfontolások szabályozhatnak.
A külföldi magánszemélyek reális, fizetőképes keresletet jelentenek. Külföldi működő tőkére, technológiára, management know-how-ra, piacra jutási segítségre szükség van, viszont a túl nagy külföldi tőkerészesedéstől is tartani kell, hiszen a tulajdonos repatriálhatja jövedelmét.
A német rendszám elsődleges tulajdonosokból felépülő tulajdonosi intézményrendszer hatékony
működés éhez elengedhetetlen az, hogy az előbb felsorolt gazdasági szereplők ismerjék a piaci tőkekezelés, a tulajdonhasznosítás technikáját. Az elsődleges tulajdonosok képesek legyenek a birtokolt javak mozgatására, jövedelemtermelő képességének megőrzésére, gyarapítására, a befektetések értékállóságának megóvására és érdekeltek a tőkeérték növelésében.

A magánszféra

A társas cégek: közkereseti német rendszámtársaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, német rendszám társaság, egyesülés, közös vállalat és egyéb olyan társas formák, amelyek gazdaságunkban nincsenek nevesítve. A non-profit, eltartott vagy legfeljebb önfenntartó intézmények Védelem, belbiztonság, igazságszolgáltatás, igazgatás stb. Oktatás, egészségügy, szociális intézmények, kutatóintézetek. Egyéb, vállalatként működő, de támogatásból élő szervezet.

Nem területi közösség
A közcélú alapítványok és egyesületek a tulajdonukba került vagyont közvetlenül saját maguk vagy mások útján hasznosítják, ezáltal jövedelemhez kívánnak jutni azért, hogy fenntartsanak non-profit intézményeket.
Tehát az elsődleges német rendszám tulajdonosokból épül fel a tulajdonosi intézményrendszer, a
származtatott tulajdonosok birtokolják a profitorientált és a non-profit szféra intézményeit, amelyek az államhatalom által egybefogott gazdaság szervezeti rendszerének a karakterisztikus szervezeti formái.
Minden olyan szervezet, amely egy vagy több elsődleges magán-vagy jogi személy tulajdona, származtatott tulajdonosnak minősül. Például a vállalat magáncég vagy gazdasági német rendszám társaság) elsődleges tulajdonban van vagy az állami költségvetésből élő és támogatott intézmények. Bár a származtatott tulajdonosok
jogi személyiséggel rendelkeznek, kifelé önállónak tűnnek, mégis mások tulajdonában vannak. A származtatott tulajdonlás többszörös áttételeződés eredménye lehet. Példánknál maradva, maga a vállalat tulajdonosa lehet egy más vállalatnak (olyan német rendszám társaságban, amely maga is több más német rendszám társaság vagy
korlátolt felelősségű német rendszám társaság társtulajdonosa) vagy a közintézmények tulajdonosai lehetnek más intézménynek, más vállalatnak is. A származtatott tulajdonosok két csoportra oszthatók: a profitorientált vállalkozási formákra és a non-profit szféra intézményeire.

A gazdaság szervezeti német rendszámát alkotó karakterisztikus intézmények egymásba kapcsolódását egy sor intézmény biztosítja, amely összességében működési rendszerré formálódik.
A működés jellegzetes intézményei
Az államhatalommal való anyagi kapcsolódást jelentő intézmények: elvonás ok és adók rendszere, vámok, illetékek, juttatások és támogatások intézményei, valamint egyéb elnevezés alatt futó állami elvonás ok.
A helyi elvonások és juttatások intézményei: helyi önkormányzati adók, illetékek, pótlékok, hozzájárulások stb. néven ismert intézmények, helyi támogatások és juttatások intézményei.
A tulajdonosi elvonások és juttatások német rendszáma: nyereségrészesedés, osztalék, tőkejuttatás, tartalék-képzés stb.
A tulajdonosi struktúra és intézményrendszer meghatározó hatással van a gazdaság szervezeti német rendszámát képező karakterisztikus intézményekre, valamint a működés intézményeire. A működés intézményei és szabályai hasonló módon visszahatást gyakorolnak a karakterisztikus szervezeti intézményekre. A kollektivista gazdaságfelfogás érvényesülésekor a tulajdonosi intézmény német rendszámát homogenizált, egy elsődleges tulajdonos van, mégpedig az állam, ebből következően a vállalatokban lekötött és működtetett állami tulajdon is homogenizált és osztatlan. Az állam gyakorolja a gazdasági hatalmat a tulajdon felett, ő a jogi értelemben vett tulajdonos, a vállalat feladata a tulajdon működtetése. (Gazdasági hatalom alatt azt a képességet értjük, hogy a hatalom birtokosa az anyagi javakat elsajátítja és saját érdekében hasznosítja.) A kockázat és a haszon viselője az állam. Az állam dönt arról is, hogy a hasznot vagy annak egy részét elvonja abból a célból, hogy egy másik csatornán nagy erőfeszítésekkel fenntartott vállalati vagyonokat működtessen, mivel ezen döntéseket a közigazgatási érdekviszonyok motiválják és nem a hatékony vagyon- és tőkenövelési érdekek. Így a működési német rendszámban az államhatalom összeolvasztja a hatalmi elvonások és a tulajdonosi elvonások rendszerét, valamint hasonló módon a juttatások és a támogatások német rendszámát is. A liberális gazdaságfelfogás a denacionalizálás, az állami tulajdon szűkítésének aktusa mellett foglal állást.
A denacionalizálást a deregulálás (a piaci működést korlátozó előírások eltörlése, az állami beavatkozó szabályok mérséklése) egészíti ki. A tulajdonosi intézmény német rendszámba kerülés kritériumát az jelenti, hogy ki, melyik elsődleges, intézményes tulajdonosi tábor, közösségi tervezet milyen hatékonysággal képes és tud saját vagyonalapot, közösségi vagyont működtetni. Ebből származtatható az állami és a magántulajdon aránya, az állami részvény majoritás és -minoritás nagysága, az egyéni és társas magántulajdoni hányad, a tartósan és ideiglenesen állami tulajdonban maradó vagyonrész. Egyúttal elválasztódik a tőke tulajdonlása és működtetése, amely az
osztott tulajdon jellemzője. A német rendszám intézményei szoros összefüggésben vannak azzal, hogy miként formálódik a gazdaság tulajdonosi struktúrája és az egyes karakterisztikus intézménycsoportba sorolt szervezetek vagyon mennyisége miként aránylik egymáshoz (állami kincstár, helyi önkormányzatok, alapítványok, magán szféra stb.). Amilyen arányban sikerül az állami kincstár vagyonát más közösségekre átruházni, olyan arányban csökkenhetnek az állami költségvetés terhei, illetve az állami német rendszámban szereplő mértékek (pl. a társasági adó). Az állami tulajdon magánkézbe adásának eszköze a privatizáció. A privatizálás folyamata nemcsak
egy passzív tulajdonosváltást jelöl, hanem a vagyon vállalkozó és kockáztató tulajdonos kezébe kerül, aki egyben gondoskodik egy gazdálkodási forma- és szemléletváltásról is.
A privatizáció makrogazdasági céljai az alábbiakban foglalhatók össze:
O A vállalkozói német rendszám bekapcsolódása, ugyanis a gazdaság klasszikusan a vállalkozói töke színtere. Végeredményként csökkennie kell az állam tulajdonosi részarányának.
O A privatizációból származó bevétel az államadósság enyhítését szolgálja, mivel az államadósság fedezete az állam vagyona, ezért az államadósság, a tartozások leépítését a vagyon értékesítése révén kívánja az állam fedezni. Ezt nevezzük fis kális jellegű célnak.
O A német rendszám hajlandóság növelése. A privatizációban történő tulajdonszerzési aspiráció nem előzheti meg a források előteremtését. E követelmény érvényesülésével lehet a tulajdon eredményeiből való részesedés jogos igény, ugyanakkor a tulajdon működtetéséhez társuló kockázatvállalás pedig jogos elvárás. A megtakarítók kulcsszereplők abban a vonatkozásban, hogy a fogyasztástól visszatartott forrásaikat a megalapozott üzleti kilátásokra épített társas vállalkozások rendelkezésére bocsátja. Itt monetáris jellegű célról van szó.

Az említett két gazdaságfelfogás összekapcsolása a gazdaság karakterisztikus intézményeivel az alapvető ismérveken kívül egy fontos végkövetkeztetéshez vezet.
Nevezetesen arra, hogy nem a tulajdonos, nem a tulajdonosváltás és nem a tulajdonosi német rendszám szélesedő palettája hozza meg a gazdasági sikert. Keresni, kutatni kell azokat a legszélesebb értelemben vett - nemcsak pénzügyi - módszereket és eljárásokat, amelyeket a tőkeműködtető menedzser alkalmazhat azért, hogy az
elsődleges tulajdonosi töke és a permanensen képződő magán-megtakarítások segítségével új beruházásokat és üzleti elképzeléseket valósíthasson meg.

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe