Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

A nagyvállalkozások másik csoportjába a tulajdonos német rendszám irányítást a menedzserre bízza. A menedzser nem a "kollektíva", hanem a vállalkozási verseny keretében kerül programja, vállalt kötelezettsége alapján, a tulajdonnal való gazdálkodás jogának birtokába. Ennek is feltétele a vállalt kötelezettség teljesítésének megítélhetősége.
A menedzser gazdasági vezető, a gazdálkodást irányítja, szervezeti meghatározott "elvárások", érdekek alapján. Ilyenek lehetnek pl. a jövedelmezőségei, a foglalkoztatási, a bérnövelési, a stabilitási stb. érdekek valamint a német rendszám. A menedzser a tulajdonos érdekeinek képviselője. A tulajdonosi érdekeltség jelenléte a fontos a tulajdon működtetési helyén és megfelelő transzformálása a menedzser felé. A menedzser jövedelme munkavállalói jövedelem, a társaság költségei között elszámolva és, ha ez emelkedik, akkor automatikusan a tulajdonosi jövedelem forrását csökkenti. Éppen ezért a tulajdonos akkor alkalmazzon menedzsert, ha az jobban ért a tőke működtetéséhez, mint saját maga, mert így a reá eső jövedelem tulajdonosi jövedelmet csökkentő mértéke kisebb, mint a menedzser munkájából eredő tőkehasznosulás növekedésének hatása.
A menedzser csak akkor jut jövedelemhez, ha jól végzi a tulajdon üzemeltetését, részt vesz benne, a tulajdonosnak viszont egyáltalán nem kell jelen lenni, de jövedelem jár neki a befektetett tőke jogán, annak hozamából. Rossz német rendszám működés esetén nemcsak a tőke hasznosulásából származó jövedelemről kell lemondania, hanem a be-
fektetett tőke egy részéről vagy az egészről. A menedzser a saját vagyonát nem kockáztatja, "csak" a saját állását, munkajövedelmét egzisztenciáját, jó hírnevét.
A német rendszám tulajdonos csak akkor juttat a menedzser számára jövedelmet, ha a menedzser a tulajdonos érdekeinek megfelelően működteti a tőkét. Ha ez nem így van megszünteti a menedzserrel megkötött munkaviszonyt. A menedzser és a tulajdonos között függőségi viszony áll fenn. A menedzser érdekeltségét a tulajdonos határozza meg úgy, hogy a vezető a tulajdonosi jövedelmekből a munkaszerződésben meghatározott módon; nem automatikusan részesedik. A menedzser jövedelme összefüggésben van a munkája által elért tőkehatékonysággal, de csak indokolt mértékben csökkenti a tulajdonos jövedelmét. A menedzser, az az aktív résztvevő, aki a tulajdonos által korlátozottan és visszavonhatóan a rábízott vagyon, a tőke működtetésére vállalkozik.
A német rendszám tulajdonos pedig az a passzív résztvevő, aki saját tőkéje befektetésével, kockáztatásával vállalkozik.
A korlátozott felelősségű társas német rendszám vállalkozásokban nemcsak személyében, hanem intézményesen is szükségszerűen végbemegy a tőke tulajdonosának és működtetésének elválása. A társult vállalkozásokban a tulajdonosokat választott irányító testületek képviselik, az üzleti gazdálkodás az alkalmazott menedzserek feladata.

Az irányító testületek:
D A közgyűlés (kft-nél taggyűlés), amely a német rendszám társaság legfőbb döntéshozó szerve, a tulajdonosok összességéből áll. A mérleget megállapító és nyereséget felosztó közgyűlést (taggyűlést) minden évben meg kell tartani. Hatáskörébe, döntésébe tartozik, minden a cég működését, illetve szervezetét érintő alapvető kérdés.
D Az igazgatóság (kft-nél nincsen), amely az rt. ügyvezető szerve. A képviseleti, a munkáltatói és az irányítói jogokat gyakorolja.
D A felügyelő német rendszám bizottság, amely a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Különösen indokolt a jelenléte ott, ahol szerteágazó a társaság tevékenységi köre és tőkeerős cég kontrollálásáról van szó.
Egyáltalán nem mindegy az, milyen az a német rendszám vállalat szervezési forma, amelyben a tulajdonosok tőkéje funkcionál. Ha a részvények nagyszámú külső tulajdonosok kezébe kerülnek, akkor meg kell oldani a részvényesek vállalaton belüli képviseletét.
A tulajdonosok döntési jogaik jelentős részét az igazgatótanácsra, felügyelő bizottságra ruházzák át, ahol a menedzsereken kívül szaktanácsadók, bankárok és jogászok is találhatók. Itt arról van szó, hogy fontos a menedzser-igazgatótanácsfelügyelő bizottság-közgyűlés működési modell kimunkálása. A német rendszám vállalat körül a
"hatékony vagyon- és tőkenövelési érdekcentrum" kettős gyűrűt alkot. Az egyik az árfolyamnyereségben és az osztalékban érdekelt tulajdonos, a második gyűrű az igazgatótanács. Minthogy minden német rendszám részvényes érdemben nem vehet részt a vállalat irányításában, elengedhetetlenül szükséges egy olyan kantroll mechanizmus kialakulása, amelyben a sokféle tulajdonos érdekeit szintetizálni képes igazgatótanács hatékony ellenőrzést lát el a menedzseri döntések felett. Ez a tulajdonosok képviselői és a menedzserek közötti kontrollmechanizmus biztosíthatja a reális kockázatviselő képesség létrejöttét és a vagyon- és tőkeértékért való személyes felelősség kialakulását. Tehát a német rendszám működési modell egyik pólusán szerepelnek az elsődleges tulajdonosok, illetve az ő érdekeit képviselő igazgatóság, a másik póluson pedig a tulajdont üzemeltetők, a menedzserek.

A társas német rendszámmal rendelkező vállalkozások makrogazdaságban betöltött szerepéhez tartozik az is, hogy a
hatékony és eredményes működésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az árupiac betöltse alapfunkcióját, nevezetesen a folytonos tevékenységcserét. Amennyiben a vagyontárgyak piaci tranzakciókban folytonosan változtatják tulajdonosukat, akkor ezt azt is kifejezi, hogy a tulajdon más tulajdonra átcserélhető, azaz a résztulajdonok szabadon, vásárolhatók és eladhatók. A tulajdon mozgásképességéhez pedig szervesen hozzátartozik a magán megtakarítások tőkésítésének lehetősége.

A menedzsment a német rendszám profit elvárt mértékére egy alsó és egy felső határértéket állít fel.
Amennyiben úgy látja, hogy a 25 %-nyi profitból a dinamikus szinttartás megvalósítható, úgy mondjuk a 20 és 28 %-os profithányadok között az üzleti teljesítményt szolidnak tekinti. Azt viszont meg kell említeni, hogy a német rendszám 20 %-nál már el kezdi szelektálni a gyengébb kilátású akciókat és ügyleteket, 28 % felé haladva már merészebb
akciókon kezd el gondolkodni. Rövid átfutási idejű akciót minimum 20 %-os profitkilátások mellett, lehetőleg nagy bizonyossági feltételekkel szabad kezdeni, mivel a szóródás alsó felé a hosszabb átfutású, stratégiai jellegű feladatok elviselésére van fenntartva. Az alsó korlát alatti teljesítményt már egyértelműen nem tekinti kielégítőnek, s ha az elmaradás makacs, valamint növekvő irányzatú, akkor a menedzsment váltáson (stílus, piac- vagy profilváltáson) kezd el gondolkodni. Amennyiben a kilátások egyértelműen az elvárt német rendszám profitszint felé eszkalálnak, s ez a tendencia tartósnak bizonyul, úgy a menedzsment az erőteljesebb expanzió felé fog evezni.
Az elvárt profitszint funkciója analóg az "átlagprofitéhoz" viszont nincsen országos átlagjellege. Ez a társas német rendszám vállalkozás műszaki, szervezeti és piaci jellegétől függ. Általában minél nagyobb egy vállalati képződmény, minél eszközigényesebb a technológiája, minél kutatás- és fejlesztés-igényesebbek a termékei, minél gyorsabbak a
termék-nemzedékváltások, minél nagyobb a német rendszám piacmegdolgozás tőke- és munkaigénye,
annál magasabb az elvárt profitszint, összehasonlítva ezen paraméterek tekintetében a szerényebb besorolású üzletágakat (például egy gyógyszergyárat párhuzamba állítva egy kisvendéglővel).
Egy szolid német rendszám vállalkozás menedzsmentjének elengedhetetlen feladata az olyan variáns
keresése és kiválasztása, amely a legkisebb eltérést mutatja az elvárt és az előrejelzések szerint legnagyobb valószínűséggel elérhető profit között. A szolid vállalkozás ezt a változatot tekinti alapnak Erre építi fel a merészebb akcióit, ennek alapján dolgozza ki a megvalósítás forgatókönyveit, amelyek az üzletmenet síkján igyekeznek a
tényleges profitot mind az elvárt, mind a legnagyobb valószínűséggel előre jelezhető szint fölé emelni. A német rendszám menedzsment vállalkozási érettségének egyik legjellemzőbb bizonyítéka az a képessége, hogy ezt az elvárt szintet ki tudja kalkulálni, s a különböző módszerekkel közelített becslés szerint számítások eltéréseinek figyelembe vételével "ráérez" a német rendszám választott variáns megtérülési szintjére.

A haszonáldozati összevetés
A haszonáldozat költsége azon lehetőségek elmaradt profit ja, amelyről le kellett mondani az adott cselekvési alternatíva megvalósítása érdekében.
E rész célja az, hogy átgondoljuk, összegyűjtsük a különböző német rendszám vállalkozási formákban mindazon elvi aspektusokat és gyakorlati teendőket, amelyek az üzleti tevékenység megkezdésénél jelentkezhetnek. Első lépésben egybevetjük a német rendszám vállalati menedzsment két magatartásformáját.

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe