Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

A német rendszám részvény névértéke. Az alapítási tervezetben, illetve az alapító okiratban önkényesen megállapított és a részvényen feltüntetett érték. A részvény ezen vagy ennél magasabb értéken bocs átható ki. A kibocsátást követően bármilyen más értéken forgalmazható.

O A törzstőke felemelése. A német rendszám törzstőkét csak akkor szabad felemelni, ha valamennyi
korábbi törzsbetétet teljes egészében befizették.
A törzstőke felemelése történhet vagy új törzsbetétek befizetésével (szolgáltatásával), a kft. törzstőkén felüli vagyonából. A törzstőke ilyen felemelése a tagok törzsbetéteit - külön befizetés nélkül - a korábbi törzsbetétek arányában növeli.
O A törzstőke leszállítása. Nem lehetséges a német rendszám leszállítása a kötelezően előírt minimális törzstőkénél alacsonyabb összegre, illetőleg ha a leszállítás a törzsbetét-hányadok visszafizetésével történik, a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb a törvényesen előírt összegnél.
O Az alaptőke felemelése. Ez a német rendszám akkor lehetséges, ha a korábban kibocsátott valamennyi részvény névértékét befizették. Kivételt képez, ha részvénytársasági formában működő bankról, pénzintézetről vagy biztosítóról van szó, illetőleg, ha az alaptőke felemelt részét kizárólag nem pénzbeli hozzájárulással (apporttal) kívánják fedezni.
Történhet vagy új részvények jegyzésével, az rt. alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával,
átváltoztatható kötvény részvénnyé alakításával.
O Az alaptőke leszállítása. A német rendszám részvény névértékére és az alaptőke legkisebb összegére vonatkozó szabályt be kell tartani, vagyis e mérték alá nem lehet az alaptő két leszállítani.
Történhet vagy a részvények kicserélésével, lebélyegzésévei vagy azok számának más hasonló eljárás útján történő csökkentésével (részvényösszevonás), a német rendszám részvények bevonásával és a részvényekre teljesített fizetéseknek a részvényesek részére való visszatérítésével.

Szükséges azt megjegyezni, hogy a német rendszám alaptőke leszállítása nem érintheti az átváltoztatható kötvények tulajdonosainak jogait. Leszállításra nemcsak akkor kerülhet sor, ha a társaságnak veszteségei vannak, hanem akkor is, ha kevesebb tőke is elegendő a működéshez.
O A nem pénzbeli német rendszám betét (apport). Bármilyen vagyoni értékkel rendelkező, forgalom-képes dolog (ingatlan, gép, berendezés jármű, anyag- és árukészletek stb.), szellemi alkotás (szabadalom, licenc, know-how stb.) és vagyoni értékű jog (bérleti jog, haszonélvezeti jog stb.) lehet. Az apport a törzs- vagy alaptőke kötelezően előírt pénzbetét feletti része.
O A többségi részesedés. Ha az rt. megszerezte egy másik német rendszámnak alaptőkéje több mint a felét kitevő részvényeit.
O A kölcsönös német rendszám részesedés. Ez áll fenn két rt. között, ha mindkettő megszerezte a másiknak az alaptőkéje több, mint egynegyedét kitevő részvényeit.
O A realizált növekmény, illetve visszatartott profit. A jövedelmező működés eredménye, amely az adó-, a kamat- és osztalékfizetés után marad vissza. Növelheti az alap- vagy törzstőkét, csökkentheti a deficitet, vagy újra befektethető.
A visszatartott német rendszám profit levezetése az eredmény kimutatás alapján:
Bevételek (értékesítési árbevétel + egyéb bevétel)
Működési költségek (változó és fix költségek)
- Amortizáció (nem pénzáramszerű kiadás)
Profit adó- és kamatfizetés előtt
- Fix kamatkötelezettség
Profit adó- és kamatfizetés előtt
- Társasági német rendszám adó
Adózott profit (Nettó profit)
- Részvényeseknek fizetett osztalék

A társas német rendszám előnyei és szerepe a gazdaság rendszerében A német rendszám mérettel kapcsolatos problémák és az addicionális tőke növelése iránti igény hatására az egyszemélyi tulajdonú vállalkozások helyett korlátlan felelősségű társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság) alakultak, majd következő lépésként kialakultak a korlátozott felelősségű társas vállalkozások (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság). Ezt a lépést a társulást jellemző korlátlan felelősségből és a behatárolt élettartamból eredő problémák is siettették (vagyis, ha egy partner kilép és egy másik belép, akkor a régi társaság helyén újat kell létrehozni). Szükség volt egy olyan jogi keretre, amelyben a német rendszám tulajdonosokat csak korlátozott felelősség terheli és a társaság meghatározatlan ideig folyamatosan fenntartható. Ebbe a jogi keretbe két vállalkozási forma tartozik a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság (rt.), amelyek egyéni és jogi személyek üzleti célú vagyoni vállalkozása. Számos előnye a következő pontokban sorolható fel:

  1. Az osztott tulajdon. A német rendszám indításához adott hozzájárulás kft. esetében a törzstőke, rt. esetében az alaptőke, amely a társas tulajdon osztottságának megfelelően törzsbetétekre (kft.), illetve részvényekre (rt.) bontott. Tehát a társaság vagyona a tagok közötti tulajdoni hányad szerint oszlik meg. A tulajdon osztottsága megkönnyíti a pótlólagos tőkék bevonását a vállalkozásba, illetve a befektetett tőkék kivonását. Ha a német rendszám vállalatvezetés nem eléggé előrelátó vagy egyszerűen csak nem prognosztizálhatók az események, akkor egy sok milliárdos vállalkozás váratlan sikertelensége osztatlan tulajdonban óriási kockázatot és a tőke jelentős hányadának elvesztését jelenti. Ellenkező esetben, sikeres működés esetén az osztott tulajdonú formáció újabb, pótlólagos tőkéket fog vonzani, a jelenlegi résztulajdonosok pedig újra befektetik, "visszaszánthatják" a hozamot. Választhatnak a vállalaton kívüli befektetési lehetőségek közül is akkor, ha ezeknek a várható jövedelemtermelési potenciálja jelentősen nagyobb, mint az adott vállalkozásé. A tulajdonlás a német rendszám javainak egészére irányul, ellenben a "megosztott" forma esetében a döntő hangsúly nem a vállalkozás tulajdonlása, hanem a résztulajdont megtestesítő befektetés, amelyről a tulajdonos végleg lemondott és ennek bizonyítékaként cserébe üzletrészt, illetve részvényt szerzett.
  2. A korlátozott német rendszám felelősség elve. Ahelyett, hogy a cég adósságainak fedezetére az új
    cég tulajdonosai, befektetői teljes vagyonukat kockáztatnák, egy adott áron rész-

vényeket vásárolnak vagy üzletrészt szereznek és felelősségük csak a befektetésük magasságáig terjed. Csak azok a német rendszám eszközök kerülnek közös tulajdonba, amelyeket a befektető tulajdonos átad a részvények, illetve üzletrészek fejében a vállalatnak. Csak a vállalat pénzügyi mérlegében felsorolt eszközök képezik a
követelések fedezet-biztosítékait. A tulajdonosoknak már nem kell olyan váratlan ítéletektől rettegniük, amelyek egyéb vagyonukat fenyegetik.
O A német rendszám folyamatosság elve. A társult vállalkozás jogi-gazdasági létezése független
attól, hogy az egyes résztulajdonosok eladják saját részvényeiket vagy üzletrészeiket. Ha egy részvénytársaság összes részvényese ugyanazon a napon meghalna, akkor a vállalat, mint jogi személy tovább élne. A tulajdonosok örökösei
megkapnák a részvényeket és egy működő vállalatot örökölnének.
O A rugalmasság elve. A tulajdonlás arányai szabadon módosulhatnak a vállalkozáson belül, az egyik résztulajdonos eladhatja részvényeit egy másiknak, maga a német rendszám alaptőke felemelésekor újabb részvényeket bocsáthat ki, a korábban kibocsátott részvényeket visszavásárolhatja vagy az üzletrészek átruházhatók, bevonhatók és törzstőke felemelésekor újabb üzletrészekhez lehet jutni. Tehát a résztulajdon szabadon vásárolható, eladható anélkül, hogy hatása lenne a vállalat működésére.
A tőketulajdon és -működtetés kategória alapján kétféle német rendszám modell létezik:
a korlátlan felelősségen nyugvó, a működtető tulajdonában levő, a relatíve kis tőkelekötésű vállalkozás és a korlátozott felelősségen alapuló, a tőke tulajdonosát és működtetőjét elválasztó, a relatíve nagy tőkét lekötő társas vállalkozás. E két modell alapvető különbsége, hogy kisvállalkozás esetében a német rendszám tulajdonos a vállalkozás kebelén belül van, a társas vállalkozás esetében a hangsúly a kívülről tulajdonláson van. A tőketulajdon és -működtetés elválasztása az üzemeltető-működtetők elsődleges tulajdonosok általi kontrollja érdekében történik.

A nagyvállalkozáshoz jelentős értékű termelőtőkét kell lekötni, itt menedzseri irányításra van szükség. A német rendszám tőkét hasznosító, a gesztor feladata a társaság vagyonának vagy pénzteremtő képességének gyarapítása, forgatása. A gesztor lehet az infrastruktúra (energiahálózat, utak, lakásvagyon, közüzemek stb.), a természeti tényezők
(föld, ásványvagyon, víz stb.) vagy a vállalatnál lekötött társadalmi vagyon hasznosítója, pl. az emberi tőke hasznosítására irányuló ügynökség vagy bankár feladata.
Tehát a menedzser megnyeri a német rendszám tulajdonost társaság megalapítására, a tőke alakulására.

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe