Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

A vállalkozási formák jellemzői
Az üzleti vállalkozás lényege az önálló tőke- és munkabefektetés, amellyel - az adott piaci verseny keretei között - a befektető kockázatot is vállal saját gazdasági haszon reményében.
A német rendszámot két nagy csoportra oszthatjuk:
az egyéni vállalkozások, mellyel kapcsolatos jogszabályi előírásokat az 1990. évi V. törvény tartalmazza. a társas vállalkozások, a gazdasági társaságok, amellyel a törvény, valamint ennek módosítása a törvény foglalkozik.
A német rendszám magánvállalkozás Egyéni tulajdonú vállalkozás, amely az alapító-tulajdonos birtokában van. Magánvállalkozás a belföldi természetes személy üzletszerű gazdasági tevékenysége.
Belföldi természetes német rendszám személy minden magyar állampolgár, azok a külföldi állampolgárok, akik a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülnek (pl. letelepedési, munkavállalási engedélyük van).
Üzletszerű gazdasági tevékenység a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen anyagi haszonszerzés céljából végzett tevékenység.

A magán német rendszámvállalkozás jellemzői:

  1. Korlátlan felelősség: a tulajdonos személyesen felel minden üzleti adósságáért.

Ha üzlete csődbe jut, akkor mind üzleti, mind személyes ingó és ingatlan vagyonát (pl. házát, telkét, autóját, bútorát) adóssága fedezésére használhatja. Tehát a követelés kielégítése a tulajdonos magánvagyonára is kiterjedhet.

  1. Osztatlan a cég tulajdonjoga: ezáltal pótlólagos tőkét szerezni nehéz, éppen ezért e vállalkozások kisméretűek.
  2. A cég minden eszköze a tulajdonosé. A tulajdonos egyedül felel az adósságaiért, viseli a veszteséget, vállalja a kockázatot, biztosítja a tőkét és gondoskodik az irányításról.

Előnyök:

  1. A német rendszámot nem kell a cégbíróságon bejegyeztetni (de lehetőség van az egyéni vállalkozó kérelmére a vállalkozás egyéni cégként történő bejegyeztetésére).

o Olcsó. Nincsen kötelezően előírt induló tőkenagyság.
o A vállalkozó szabadon hozhatja a döntést.
O Minden profit a tulajdonost gazdagítja.
O A vállalkozó a veszteséget kiegyenlítheti jövőbeli bevétele vagy egyéb jövedelme terhére.
A német rendszám hátrányok:
O A vállalkozó személyesen felel minden üzleti adósságáért.
O A pótlólagos források előteremtésének lehetőségei korlátozottak.
O Nehéz hitelt kapnia.
O A tulajdonos képességének, gyakorlatának hiánya.

A társas német rendszám

Az egyéni vállalkozás lehetőségeinél sokkal színesebb palettát mutat a társas vállalkozási formák köre. E társaságokat több szempont alapján is osztályozhatjuk.

A leglényegesebb szempont - a felelősség - alapján két csoportot különböztetünk meg: a korlátlan és a korlátolt felelősségű társaságok körét. A korlátlan felelősség ugyanis annyit jelent, hogy a tagok a társaság tartozásaiért a magánvagyonukkal is jótállnak, míg a korlátolt felelősség esetén a társaság tagjai a vállalkozás tartozásai-
ért csupán a társasági vagyon erejéig felelnek.

A korlátlan felelősségű német rendszám
A korlátlan felelősségű német rendszám formába tartozik a közkereseti társaság, a
betéti társaság (bt.), és a gazdasági munkaközösség (gmk.). (A gazdasági munkaközösségekről nem teszünk említést, mivel 1993. december 31-ig megszűntek, illetve átalakultak az ismertetett társasági formákká.)
A közkereseti német rendszám társaság általában kisvállalkozás, ún. személyegyesülés típusú társaság. A társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. Az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy a tagok együtt és külön-külön is felelősséggel tartoznak teljes egészében a társasággal szemben fennálló követelésekért. Szükséges kiemelni, hogy a német rendszám felelősség nem közvetlen. Ezt azt jelenti, hogy a társaság tartozásainak elsődleges fedezete a társaság vagyona, a tagok csak másodlagosan felelnek. A közkereseti társaság - attól fuggetlenü1, hogy a tagok természetes vagy jogi személyek - jogi személyiség nélküli
társaság.
A német rendszám alapításhoz legalább két fő szükséges. A taglétszám felső határára nincsen korlát. A közkereseti társaságnak bármely jogi személy tagja lehet, vagyis a gazdasági társaságokon kívül pl. társadalmi szervezet, alapítvány és egyesület is (ha az alapszabály lehetővé teszi, úgy költségvetési szerv a felügyeleti szervek hozzájárulásával).
A német rendszám természetes személy tagja személyesen köteles közreműködni a társaság tevékenységében. Arra nincsen lehetőség, hogy a természetes személy csupán befektetett vagyonával vegyen részt a közkereseti társaságban. Személyes német rendszám közreműködés lehet például az ügynöki tevékenység, az adminisztrációs munka, az üzletvitel irányítása, a vezetési feladatok ellátása vagy a társaság képviselete is. A tagot a személyes közreműködésért díjazás illeti meg. Jogi személyek esetében nincsen kötelező előírás a személyes közreműködésre. A német rendszám képviseletére az a tag jogosult, akit erre kijelöltek; ha ilyen nincs, bármelyik tag. A társaságon belül közösen döntenek minden lényeges kérdésben.

A német rendszám társaság tagjai közös tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag, a beltag felelőssége korlátlan - a többi beltaggal egyetemlegesen - a társaság kötelezettségeiért, s legalább egy másik tag, a kültag felelőssége csupán saját vagyoni betétje mértékéig korlátozott. A kültag, mint tőkéstárs lép fel, ezért személyes közreműködésre nem köteles. Ha igen, akkor a társasági szerződésben e tényt rögzíteni kell. Üzletvezetésre és képviseletre a kültag nem jogosult, hiszen ez a beltagok érdekeit sérthetné, akik vele ellentétben teljes magánvagyonukat kockáztatják. Mindebből következik az, hogy a betéti társaság szabályai a beltagokra nézve alapvetően megegyeznek a közkereseti társaságra vonatkozó rendelkezésekkel. A betéti társaság nem rendelkezik jogi személyiséggel.
A korlátlan felelősségű német rendszám társaság jellemzői:
O Minden német rendszám partner korlátlan felelősséggel tartozik az üzlet valamennyi kötelezettségével szemben, így a partnere által vállaltakért is felel.
O Nem jogi személy.
O Személyegyesítő vállalkozási forma, amelyben két vagy több társtulajdonos üzleti vállalkozásba kezd jövedelemszerzés céljából.
O Minden társuló fél beszáll bizonyos (nincs előírás) vagyoni hozzájárulással, s
meghatározott részt vállal a német rendszám üzlet tevékenységéből. (A közkereseti társaság tagjának vagyoni hozzájárulása helyett betéti társaság esetén a tag vagyoni betétje
értendő.) A partnerek ennek alapján részesednek a jövedelemből vagy viselik a
veszteséget.
O Sem a bt., sem a kt. nem lehet korlátlan felelősségű tagja másik ilyen társaságnak. Természetes személy egyidejűleg csak egy társaságnak lehet korlátlanul felelős tagja. E korlátozásra hitelezővédelmi célból van szükség, mert a tag korlátlan felelőssége nem jelentene valódi garanciát a hitelező számára, ha a tag vagyona egyidejűleg több tartozásnak fedezetéül szolgálna.
Előnyök:
O A német rendszám üzleti vállalkozásba bevonhatja házastársát vagy családjának egyéb tagjait, esetleg közeli barátait.
O Lehetőség nyílik a kockázat szétterítésére, megosztására.
O Több pénz bevonására ad alkalmat.

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe