Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció

A német cégalapítás vagyonáról nyereség-veszteség elszámolást, illetve mérleget kell készíteni.
A részvényeseknek joguk van a mérleg szerinti és a közgyűlés által felosztani rendelt nyereségnek a részvényeikre jutó arányos részére.

A német cégalapítás megszűnik, ha

 • a tagok elhatározzák jogutód nélküli megszűnését (ez a végelszámolás ). A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell
  visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a
  kft. tagjai között. A felosztható részvény német cégalapítás vagyonból a részesedés általános szabálya az, hogy a fennmaradó vagyont a részvények névértékéhez igazodó arányban kell a részvényesek között felosztani, kivéve, ha az rt. olyan elsőbbségi részvényt bocsátott ki, amely más felosztási módra jogosított.
  (Amennyiben a tagok száma egy főre csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be a cégbíróságnál új tagot, a kft. és az rt. nem szűnik meg, hanem egy-
  személyes társaságként működik tovább.)
 • a társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott időtartam eltelt, vagy
  más megszűnési feltétel megvalósult.
 • más német cégalapítás egyesül, abba beolvad, szétválik, vagy más társasági formába
  átalakul.
 • a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja.
 • a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

Az elkészített társasági szerződést és a mellékletét képező apportlistát minden tagnak alá kell írni és azt ügyvédnek kell ellenjegyezni. Az rt. alapszabályát nem kell valamennyi tagnak aláírni, csak a közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és két hitelesítőnek. Az alapszabályt a közgyűlésre utalóan, annak dátumát és a megállapítás tényét záradékba foglalva kell befejezni, és ezt követően ellenjegyezni.

A cégbírósági bejegyzés kellékei

Mielőtt a német cégalapítás okmányokat beadnánk a cégbírósághoz, el kell menni az adóhatósághoz adószámot kémi. A cégbejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) bemutatásával és az adóbejelentkezéshez a nyomtatványboltokban megvásárolható nyomtatvány kitöltésével jelentkezünk az állami adóhatóságnál. A német cégalapítás az írásbeli bejelentés alapján kap adószámot. A cég csak ezt követően, adószámának ismeretében nyújthatja be a cégbejegyzés iránti kérelmét a helyileg illetékes cégbírósághoz. Az alapítást a német cégalapítás szerződés (alapszabály) megkötésétől számított 30 napon belül bejegyzés és közzététel miatt kell bejelenteni a cégbírósághoz.

A cégbejegyzés kellékei:

 • Az ellenjegyzett társasági szerződés (alapszabály).
 • A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek.
 • A szakképesítést igazoló okiratok.
 • A hiteles cégaláírási nyilatkozat (címpéldány), ami nem más mint a cégjegyzésre jogosult(ak)nak a közjegyző vagy a cégbíróság által hitelesített aláírását tartalmazó okirat. Ez magában foglalja:
 1. a német cégalapítás elnevezését,
 2. a cégjegyzés módját (önálló vagy együttes),
 3. a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírásának mintáját.
  (Célszerű ebből több fénymásolatot készíteni.)

Ezen nyilatkozat elkészítése a társasággal szerződő személyek érdekében szolgálja, mivel így tájékozódnak arról, ki jogosult, milyen módon és formában a cég nevében bármilyen szerződést aláírni.

 • Az apportlista a pontos időpont megjelölésével.
 • A tagjegyzék az a nyilvántartás, amelyet az ügyvezető igazgató(k) vezet(nek) a német cégalapítás tagjairól. A tagjegyzékben fel kell tüntetni:
 1. valamennyi tag nevét, lakóhelyét és törzsbetétét,
 2. a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint a tagok részéről gyakorolható elővásárlási jogra vonatkozó

rendelkezéseit,

 1. a tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást,
  így az üzletrészek átruházását, felosztását, a német cégalapítás tulajdonába kerülését
  vagy bevonását.
 • A számlavezető pénzintézet igazolása a törzstőkéről (kft.), illetve az alaptőkéről
  (rt.) szóló befizetésről. (Ez csak kft. és rt. esetében.)
 • Az ügyvezetőknél, a felügyelő bizottsági tagoknál az erkölcsi bizonyítvány.
 • A felügyelő bizottsági tagok és a hites könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozata,
  valamint a választást igazoló taggyűlési (kft.), közgyűlési (rt.) jegyzőkönyv.
 • Részvénytársaságnál a részvény jegyzési ívvel igazolva azt, hogy a teljes alaptőke lejegyzésre került.
  A kiválasztott számlavezető pénzintézetnél a bankszámla nyitásához szükség van
 1. a német cégalapítás szerződésre,
 2. az adóbejelentkezési lap másolatára,
 3. hiteles aláírási címpéldány másolatára,
 4. a minimális törzs- vagy alaptőkét a bankszámlára befizették, azt a bank igazolja és ezzel az igazolással a cégbíróság a bejegyzést elindítja.
Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe