Warning: strpos() [function.strpos]: Offset not contained in string in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 30

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php:30) in /opt/share/www/e/elitgroup2000.hu/public_html/index.php on line 35
Kft alapítás, Cégalapítás, Kft alapítás, Cégalapítás
Német cégalapítás english Német cégalapítás slovensko Német cégalapítás deutsch

Német cégalapítás:

Garancia, Szakértelem,

Diszkréció


Egyszemélyes kft legfontosabb szabályai


A társaságot egy alapító tag, illetve más gazdasági társaság is alapíthatja, ilyenkor nem társasági szerződés, hanem alapító okirat készül. Létrejöhet továbbá úgy is a Kft, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg. Ha a korábbi Kft. tagjainak száma egy főre csökken, korábbi társasági szerződését egy éven belül alapító okiratra kell módosítani. 


Egyszemélyes Kft. alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a társaság tendelkezésére kell bocsátani a társasági szerződésben részletezett módon és időben a társaság vagyoni hozzájárulását. Ha egy személy alapít Kft-t, akkor köteles a nem vagyoni hozzájulását a társaság rendelkezésére bocsátani teljes egészében a bíróségi kérelem benyújtásáig. Pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén a társasági tag maga dönti el, hogy pénzbeli hozzájárulásának mekkora részét kívánja rendelkezésre bocsáatani alapításkor. A Kft. minimális törzstőkéje 3.000.000.-Ft. Az egyszemélyes Kft esetében - néhány törvényi kivételtől eltekintve - a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az egyszemélyes Kft esetén könyvvizsgáló alkalmazása továbbra sem kötelező.

 

Ki tudja miért, igen elterjedt tévhit, hogy az egyszemélyes társaság tagja, vagy ügyvezetője egy beltaghoz vagy egyéni vállalkozóhoz hasonló módon, korlátlan felelős lenne a társaság kötelezettségeiért. Az ilyen állítás teljesen egészében helytelen.

 

Tulajdonos kiskorú személy is lehet, de vezető tisztségviselőnek csak nagykorú cselekvőképességében nem korlátozott személy jelölhető ki. A vezető tisztségviselőnek és az alapítóknak az alapítási eljáráskor be kell mutatniuk adókártyájunkat, személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, és az egyeztetett időpontban személyesen is meg kell jelenniük az alapítás során. 

 

A székhelyként használni kívánt ingatlan tulajdonosától (és ha van haszonélvezőjétől) egy hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni, és annak eredeti példányát két tanú aláírásával ellátva, a tulajdonos (haszonélvező) aláírását követően elhozni.

 

Kft alapítás több tulajdonossal, a legfontosabb szabályok

 

Korlátolt felelősségű társaságot előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) lehet alapítani, és a tagok kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétjeik szolgáltatására és a társasági szerződésben meghatározott egyéb vagyoni értékű szolgáltatására terjed ki. A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje nem lehet kevesebb 3.000.000.-Ft-nál. A társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel. 

 

A tulajdonosi kör, a társasági vagyon és a törzsbetétek meghatározása

 

Ha többszemélyes társaságot alapít, először is el kell döntenie, hogy milyen összegű törzsbetéttel kíván részt venni a társaságban. 100.000 ezer forintnál nem lehet kevesebb a kft-ben egy tag törzsbetétje. Kevesen tudják, hogy a törzsbetét nem feltétlenül tükrözi a szavazati arányokat, és az eredményből való részesedést, azaz meg lehet állapodni a társasági szerződésben úgy, hogy az előbb említett kérdésekben a törzsbetétek arányától eltérnek. (előfordulhat tehát, hogy valaki 90%-át biztosítja a tőkének, de csak 10%-ot képviselnek a szavazatai a taggyűlésen)


Abban az esetben, ha 50 - 50 %-os tulajdoni arányban hozzák létre a társaságot, akkor az szinte minden esetben azt jelenti, hogy csak egyhangúlag lehet döntéseket hozni. (Nem lehet például megszűntetni a társaságot, ha a másik tag nem akarja)

 

A kft bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. Kft üzletrész átruházható írásbeli szerződéssel, az áruházás során a társasági tagokat, társaságot és a társaság által kijelölt harmadik személyt elővásárlási jog illeti meg. 

 

A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből áll. A törzstőke összege nem lehet kevesebb 3.000.000.-Ft-nál. A Kft.-t kizárólag apporttal is lehet alapítani, melynek tárgya bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, illetve szellemi alkotás, valamint vagyoni értékű jog lehet. A cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tagok nem kötelesek még a pénzbeli hozzájárulás legalább 50%-át sem befizetni. Amíg a társaság tagjai a teljes törzsbetéteket nem bocsátották a társaság rendelkezésére, addig a társaság osztalékot nem fizethet.


Ha a társasági tagok a társaság nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében nem bocsátották a társaság rendelkezésére az alapításkor, akkor azt a társasági szerződésben meghatározott ideig kell szolgáltatniuk, de legkésöbb 3 éven belül.


Azok a társasági tagok, akik valamely tag nem pénzbeli betétjét tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadtatták el a társasággal, vagy akik a kft alapítás során egyébként csalárd módon jártak el, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek minden ebből eredő kárért.

 

Ki fog személyesen is közreműködni a kft-ben, ki lesz az ügyvezető?

 

A személyes közreműködés feltételez valamilyen jogviszonyt a társasággal. A kft tagjai főszabály szerint csak tőkeszolgáltatásra kötelezettek. A társaság nem működhet ügyvezető nélkül. Az ügyvezetői feladatokat megbízási viszonyban, vagy munkaviszonyban lehet ellátni. Ügyvezető lehet a társaság tagja is. 


Konzultáljon könyvelővel, vagy kérdezzen bennünket a munkavállalóként történő bejelentéssel kapcsolatban, hogy a kívánt díjazáshoz vagy bérezéshez kapcsolódó járulékterhek előre kalkulálhatók legyenek.

 

Ha a társaságnak több ügyvezetője van, akár mindegyikük önállóan is képviselheti a céget. Együttes cégjegyzésre is van lehetőség, amikor a társaság képvsieletében tett nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt mindkét ügyvezető aláírja. 


Ha irodánkat veszi igénybe a cégalapítási eljárásban akkor, nem kell az ügyvezetőknek közjegyzőhöz menni, hogy aláírási címpéldányt készítsenek. Az ügyvédek is készíthetnek cégaláírási nyilatkozatot, amelynek aláírás minta a neve. Az ügyvezetők felelősségéről a cégalapítás során teljes körűen tájékoztatjuk Önt.

 

A cégnév kiválasztása

 

Korlátolt felelősségű társaság alapításakor (csakúgy mint egyéb gazdasági társaságoknál) szüksége lesz egy olyan cégnévre, amely még nem foglalt, vagy nem hasonlít a megtévesztésig egy másik már bejegyzett társaság cégnevéhez. Az egyértelmű különbözőség csak akkor állapítható meg, ha az úgynevezett közönséges vagy átlagos figyelem mellett is első pillantásra vagy hallásra is egyértelműen kizárható az összetéveszthetőség. Ehhez pedig a bíróság álláspontja szerint a cégnévben szereplő számjegyek vagy évszámok, az egy betű eltérés, vagy a tevékenységre utaló toldat nem elégségesek. A korlátolt felelősségű társaság elnevezést - vagy annak "kft." rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni, továbbá azt, hogy mire irányul a társaság tevékenysége.

 

A társaság székhelyének, telephelyének ileltve fióktelepének meghatározása

 

Minden vállakozásnak és gazdasági társaságnak lennie kell egy székhelyének. Cégalapításkor elegendő a székhelyet, mint a központi ügyintézés helyét megadni. Azonban a központi ügyintézés helye eltérhet a társaság székhelycímétől. 


Ha nincs alkalmas székhelye ahová cégét  bejelentheti, akkor irodánk székhely szolgáltatást nyújt Önnek külön díjazás ellenében. Az ingatlan tulajdonosától és haszonélvezőjétől szükséges legalább egy hozzájáruló nyilatkozat, amelyet letölthet honlapunkról.

 

A társaság tevékenységi körének meghatározása

 

A társasági szerződésben elég csak a főtevékenységet meghatározni. A korábbi (és sokakban rögzült) gyakorlattal ellentétben, már nem csak azt a tevékenységet gyakorolhatja a társaság, ami a társasági szerződésében vagy cégkivonatán szerepel. Honlapunk TEÁOR 08 (ez a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének rövidítése) fejezetében megtalálja azokat az ágazati teáor kódokat, amelyeket tevékenységi körként meg lehet jelölni a társasági szerződésben. Nincs limitálva a tevékenységi körök száma, mindazonáltal nem javasoljuk túl sok tevékenységi kör felvételét.

A társasági szerződés szerződésminta használatával is elkészíthető, amelyet minden tagnak alá kell írni. (Kivétel: meghatalmazott is aláírhat a tag helyett, amennyiben meghatalmazása közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba van foglalva.) Az aláírt szerződésmintát ellenjegyzéssel látjuk el.


Hogyan fog működni majd a társaság?


A társaságnak van egy legfőbb szerve, ezt hívjuk taggyűlésnek. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a tagok közül vagy kívülálló személyek köréből választott egy vagy több ügyvezető látja el. A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes társaságként, az arra vonatkozó szabályok alkalmazásával tovább működik. Ez esetben külön alapító okirat készítésére csak akkor van szükség, ha a társaságba 1 éven belül másik tag nem lép be.


Mennyibe kerül összesen egy kft alapítása?


Az egyszerűsített elektronikus cégbejegyzési eljárásban egy kft alapításának munkadíja és illetéke igen kedzvező. A honlapunkon minden költséget feltüntettünk és garantáljuk, hogy nem merül fel plusz költség. A bejegyzés után tipikusan felmerülő költségek: a számlatömb vagy számlázó program megvásárlása, bélyegző készítés, bankszámlanyitás, de ezek már nem az alapítás költségei. 


Mennyibe fog kerülni a cég fenntartása?


Ha egy minimálbéren foglalkoztatott személy bérének járulékaival, és átlagos havi könyvelési díjjal számolunk, akkor körülbelül 60-70 ezer forint havi kiadásra kell számítania. Irodánknál csak egyszeri díjfizetés van, nekünk nem kell havonta újra és újra fizetni.


A kft. alapítása (egyszemélyes kft alapítása) során a költségek elszámolhatók?


Valamennyi költség számlákkal illetve egyéb számviteli bizonylatokkal a cégben elszámolható.


Az eredményből való részésedést, - azaz az osztalékot - hogyan vehetem ki a cégből?


A többszemélyes és egyszemélyes kft esetében is igaz, hogy a társaság a tagok javára a társaság saját tőkéjéből kizárólag osztalék és osztalékelőleg címen teljesíthet kifizetést a számviteli törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén. (A kft alapítás során a jogi konzultáció alkalmával erről részletesen is beszélünk.) Osztalékra jogosult a tag, amennyiben az osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában a tagjegyzékben szerepel, amennyiben a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik. A tagok részére teljesítendő osztalék nem pénzbeli vagyoni értékkel bíró juttatás is lehet.


Osztalékelőleg kizárólag abban az esetben fizethető ki, ha a tagok vállalják annak visszafizetését, amennyiben később a számviteli törvény szerinti beszámolóból kiderül, hogy a osztalékfizetésre nincs lehetőség a tőkevédelmi szabályok alapján.

 

Miért érdemes az Elit Group 2000 Kft-t választania a cégbejegyzési eljáráshoz?


Mert évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezünk a cégjog területén. Amennyiben az Elit Group 2000 Kft folytatja le az Ön cégalapítási eljárását, biztos lehet benne, hogy jó kezekben van cégének ügye. Megfelelően felkészítjük Ön a cég-, és adójog területén és a cégeljárás tekintetében bejegyzési garanciát vállalunk. Nálunk nem merülnek fel váratlan és előre nem kalkulált költségek, és nem kell tartani attól, hogy a bíróság elutasítja a kérelmet. Sajnos az interneten egyre több megbízhatatlan cégalapítással foglalkozó vállalkozás működik, amely igen nagy kárt okoz a gyanútlan vállalkozónak.

 

 

Ajánlatkérés

 

Tel: + 36 1 266 2002, + 36 1 266 2004
Fax: + 36 1 266 3003
Mobile: + 36 20 444 8800
E-mail: info@elitgroup2000.hu

 

Tartalom felhasználása
A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához NEM járulunk hozzá! További információ a Szerzői jogvédelem menüpontban található!

                                              

                                            Elit Group 2000 Kft - International Business Service 
                                                 Budapest - München - London - Wien - Zürich 

                                 Copyright 2000-2018 - Elit Group 2000 Kft | Minden jog fenntartva 

Ossza meg ezt az oldalt ismerőseivel
Az Ön neve
* Az Ön e-mail címe
Célpont neve
* Célpont e-mail címe